Hyppää sisältöön

Luottamushenkilön esteellisyys hankinta-asiassa

Diaarinumero: OKV/1530/1/2013
Antopäivä: 12.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja oli katsonut itsensä esteelliseksi päättämään vesiliikelaitoksen hankinnasta, koska hän oli samanaikaisesti toiminut tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen töiden valvojana. Puheenjohtaja oli kuitenkin ollut mukana tarjousten avaustilaisuudessa ennen hankintapäätöksen tekemistä. Selvityksen mukaan puheenjohtaja ei ollut osallistunut rajoitetussa menettelyssä toteutetun tarjouskilpailun valmisteluun, mikä oli merkinnyt sitä, että hän ei ollut voinut tietää, mille tahoille tarjouspyynnöt oli lähetetty. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri ei katsonut, että puheenjohtaja olisi menetellyt lainvastaisesti, kun hän oli ollut mukana tarjousten avaustilaisuudessa.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä asiassa saadun kokonaiskuvan perusteella puheenjohtaja olisi voinut kuitenkin jo päätöksentekoa aiemmassa vaiheessa ottaa realistisena mahdollisuutena huomioon sen, että tarjouspyyntö oli mahdollisesti lähetetty sellaiselle taholle ja tarjouskilpailussa tarjouksen tekee taho, joka ainakin objektiivisesti arvioituna aikaansaa hänelle esteellisyystilanteen. Yleistä luottamusta luottamushenkilön puolueettomaan toimintaan olisi paremmin turvannut se, että puheenjohtaja olisi pidättäytynyt osallistumasta tarjousten avaamiseen.

Lisäksi vesiliikelaitoksen johtokunnan päätöksessä olisi tullut esteelliseksi merkitsemisen lisäksi ilmoittaa peruste, miksi puheenjohtaja oli katsonut itsensä esteelliseksi asiassa. Mikäli päätöksessä on vain todettu esteellisyysperuste eli tässä tapauksessa hallintolain niin sanottu yleislausekejäävi, ei sen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä konkreettinen asiantila aikaansaa esteellisyyden. Esteellisyyttä koskevaa ratkaisua ei tässä tapauksessa ollut perusteltu hallintolain mukaisella tavalla. Koska pääasiaa koskevaan ratkaisuun on usein mahdollista hakea muutosta, vaikuttaa esteellisyyden aikaansaaneen tilanteen kuvaus myös esimerkiksi harkintaan muutoksenhakukeinon käyttämisessä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä hallintolain esteellisyyssäännöksen tulkinnasta kaupungin vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan tietoon ja käsityksensä hallintolain päätöksen perustelemista koskevan säännöksen tulkinnasta kaupungin vesiliikelaitoksen tietoon.