Hyppää sisältöön

Luonnos uudeksi eläinsuojelulaiksi

Diaarinumero: OKV/77/20/2017
Antopäivä: 15.2.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista. Hän tarkasteli esitystä hallintotehtävän muulle kuin viranomaiselle antamisen näkökulmasta sekä kotirauhan ja yksityisyyden suojaan liittyvien seikkojen näkökulmasta. Hän piti lain hallinnollisia säännöksiä puutteellisina.

Lakiluonnoksen mukaan eläinsuojelutehtävissä voitaisiin viranomaisen apuna käyttää asiantuntijaa tai avustajaa, jolla olisi tehtävän luonteeseen nähden riittävä pätevyys. Oikeuskansleri totesi, että perustuslain 124 §:n mukaan julkisen hallintotehtävän antamisen muulle kuin viranomaiselle edellytyksenä on, että se ei vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Asiantuntijoiden ja avustajien toimintaan liittyen tämän edellytyksen toteutumisesta olisi huolehdittava sääntelyn tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden sekä asianomaisten henkiöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla. Tältä osin lakiesityksen perusteluja, myös säätämisjärjestyksen osalta, olisi syytä täydentää.

Lakiesityksen mukaan asiantuntija tai avustaja voisi mennä kotirauhan piiriin kuuluvaan tilaan vain yhdessä viranomaisen kanssa. Oikeuskanslerin mukaan lakiesityksessä tulisi arvioida tarkemmin esimerkiksi sitä, millaiset tilat voivat kuulua kotirauhan piiriin. Kotirauhan suojaa ja ulottuvuutta tulisi arvioida tarkemmin myös suhteessa ehdotettuun sääntelyyn, jonka mukaan opiskelijalla, joka suorittaa eläinsuojelun viranomaistoimintaan perehdyttävää harjoittelua, olisi oikeus olla läsnä valvontaa ja tarkastuksia tehtäessä.

Lisäksi lakiluonnoksen mukaan asiantuntijalla ja avustajalla olisi oikeus saada käyttöönsä salassapitosäännösten estämättä tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Oikeuskansleri piti näitä säännöksiä ongelmallisina perustuslaissa säädetyn yksityiselämän suojan kannalta. Sekä eläinsuojeluviranomaisen että asiantuntijan ja avustajan tiedonsaantioikeutta tulisi käsitellä säätämisjärjestysperusteluissa yksityisyyden suojan kannalta ja ottaa erityisesti huomioon perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö.

Myös ehdotetun teurastamoita koskevan kameravalvonnan osalta oikeuskansleri totesi, että asiaa tulisi käsitellä ja menettelyn hyväksyttävyyttä tulisi arvioida säätämisjärjestysperusteluissa työntekijöiden yksityisyyden suojan kannalta.