Hyppää sisältöön

Luonnos hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/2525/21/2020
Antopäivä: 19.11.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, jossa säädettäisiin uudesta karanteeniperusteesta Suomeen saapuville henkilöille lähtömaan perusteella. Lausunnossa todettiin, että terveysturvallisuuden vahvistamiselle rajat ylittävässä liikenteessä on perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta painavat perusteet ja esitysluonnos toteuttaa perustuslaista ja Suomea velvoittavista kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johtuvaa velvoitetta suojata oikeutta elämään ja terveyteen sekä suojata väestön terveyttä. Lausunnossa oikeuskansleri piti myös eri oikeuksien tasapainon perusteella hyvin tärkeänä väestön suojaamista covid-19-taudilta ja siinä siten epidemian leviämisen mahdollisimman tehokasta estämistä ja tukahduttamista. Lausunnossa korostettiin yleishuomiona sääntelyn soveltamisen ennakoitavuutta ja sääntelyn selkeyttä yksittäisten ihmisten ja yritysten toiminnan kannalta. Lisäksi painotettiin liikkumisvapauden käytölle asetettuja unionin oikeudesta johtuvia vaatimuksia sekä perusoikeuksien rajoitusedellytysten huomioon ottamista. Ehdotetun sääntelyn vaihtoehtojen ja niiden tehokkuuden punnintaa pidettiin välttämättömänä. Suhteellisuusperiaatteen ja yksilölliseen arviointiin perustuvan karanteenimääräyksen kannalta olisi lausunnon mukaan perustellumpaa, että matkustamisen terveysturvallisuus perustuisi ensisijaisesti testaukseen. Toissijaisena mallina karanteeniin määräämiseen perustuva malli olisi kuitenkin hyväksyttävissä, jos sille voidaan esityksen perusteluissa osoittaa hyväksyttävä syy ja perustella mallin välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus. Lausunnossa esitettiin useita havaintoja lakiehdotuksen yksityiskohtien tarkistustarpeista ja perustelujen täydentämisestä.