Hyppää sisältöön

Liikenteen palveluista annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1256/21/2024
Antopäivä: 15.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta Liikenneasioiden rekisterin osalta. Muutoksella tavoitellaan muun muassa selkeämpää sääntelyä tietojen luovuttamisesta yksittäisluovutuksina yksityishenkilöille ja massaluovutuksina liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin. Ehdotuksessa lisättäisi nimenomainen säännös tietojen luovuttamisesta perintätoiminnan harjoittajille tietojenluovutuskiellosta huolimatta. Esityksellä täsmennettäisiin valvontaviranomaisen yleistä tiedonsaantioikeutta ja ehdotetaan lisäksi, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi julkaista verkkosivuillaan julkista valtaa käyttävien henkilöiden tietoja.

Oikeuskansleri arvioi, että sääntelyä tulee täsmentää ja perusteluja täydentää Euroopan unionin tuomioistuimen käytäntöön ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön viitaten. Muun muassa henkilötunnuksen käsittelyä ja luovuttamista koskevia sääntöjä tulee vielä arvioida henkilötietojen suojan osalta. Myös tietojen luovuttamisen tapaan ja luovuttamista koskevan sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen tulee jatkovalmistelussa kiinnittää huomiota.