Hyppää sisältöön

Lausunto yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/18/20/2014
Antopäivä: 25.5.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Yliopistolain muuttamista koskevassa esitysluonnoksessa ehdotetaan, että laissa annettaisiin valtioneuvostolle valtuus antaa asetuksella tarkempia säännöksiä opiskelupaikkojen varaamisesta. Yliopisto päättäisi esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan edelleen valittavien opiskelijoiden määrästä, koulutustaustaan perustuvista hakuryhmistä sekä valintaperusteista. Oikeuskansleri katsoi lausunnossaan, että valtioneuvostolle ehdotettavan valtuussäännöksen sisällön osalta jää epäselväksi se, mitä asioita opiskelupaikkojen varaamisesta valtioneuvoston asetuksella olisi tarkoitus tämän lisäksi tai ohella säätää. Kyseinen valtuussäännös vaikutti oikeuskanslerin lausunnon mukaan jäävän perustuslain 80 §:n 1 momentin sekä 123 §:n säännökset huomioon ottaen liian avoimeksi.