Hyppää sisältöön

Lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

Diaarinumero: OKV/24/20/2014
Antopäivä: 29.5.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri katsoi lausunnossaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamisen olevan perusteltua, koska nykyinen lainsäädäntö on osin vanhentunutta ja pirstaloitunutta. Oikeuskansleri piti esitysluonnoksessa esitettyjä tavoitteita muun muassa asiakaslähtöisyyden vahvistamisesta ja painopisteen siirtämisestä ennaltaehkäisevään työhön kannatettavina. Oikeuskansleri esitti lausunnossaan lausuntopyynnössä pyydetyn näkemyksensä lainsäädännön uudistamistyössä valittavasta sääntelymallista.

Oikeuskansleri totesi, että sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä puutteellinen ja piti kannatettavana, että lainsäädäntöä tältäkin osin uudistetaan. Oikeuskansleri arvioi, että esitykseen sisältyvät asiakasasiakirjoihin kirjattavia tietoja koskevat säännökset vaikuttivat laaditun varsin asiakirjalähtöisesti, eivätkä niinkään asiakaslähtöisesti asian ja asiakkaan palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Esityksessä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettuun lakiin esitetään sisällytettäväksi asiakastietojen käsittelyä koskevat säännökset paitsi tietojen kirjaamisesta, myös muun muassa salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta ja tietojen luovuttamisesta. Oikeuskansleri katsoi, että ehdotettu lain nimike viittaa suppeampaan sisältöön, mikä voi olla omiaan vaikeuttamaan lainsäädännön hahmottamista.