Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/1593/21/2021
Antopäivä: 21.6.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Lausunnossa todettiin, että hallitusten esitysten laillisuusvalvonnassa oikeuskansleri muun ohessa arvioi lainvalmisteluohjeiden noudattamista.

Hallituksen esitysten laatimisohjeiden jaksossa 12 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys on todettu muun ohessa oikeuskanslerin valvovan sitä, että perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä esitetään silloin, kun lausunnon pyytäminen on oikeudellisesti perusteltua. Kyse on siitä, miksi pidetään suotavana, että perustuslakivaliokunta antaisi asiasta lausunnon, eli mitkä ovat ne oikeudelliset kysymykset, joita perustuslakivaliokunta ei ole aiemmin arvioinut tai jotka ovat ministeriön näkemyksen mukaan tulkinnanvaraisia. Lausumaa ei kirjoiteta, ellei esityksen arviointi perustuslakivaliokunnassa ole aidosti tarpeen tulkintaongelman takia.

Oikeuskansleri katsoi lausunnossaan, että kysymyksessä olevasta HE-luonnoksen mainitusta jaksosta ei selkeästi ilmennyt, minkä kysymyksen tai kysymysten vuoksi pidettiin suotavana, että perustuslakivaliokunta antaisi asiasta lausunnon. Tätä asiaa tulisi jatkovalmistelussa ohjeiden mukaisesti arvioida.