Hyppää sisältöön

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän menettely kirjeeseen vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/525/1/2011
Antopäivä: 9.9.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli sosiaalityöntekijöiden menettelyä lastensa lastensuojeluasiassa. Kantelija ei ollut saanut tietää, mihin lastensuojelun asiakkuus perustui eikä hänen kirjallisiin kysymyksiinsä asiassa vastattu.

Saadun selvityksen perusteella kantelija oli saanut vastauksen johtavalta sosiaalityöntekijältä. Tyytymättömänä vastaukseen kantelija oli osoittanut johtavalle sosiaalityöntekijälle uuden kirjeen pyytäen edelleen vastauksia kysymyksiinsä. Selvityksen perusteella kantelija ei ollut saanut vastausta tähän kirjeeseen, vaan hän oli noin kahden kuukauden kuluttua kirjoittanut asiasta kaupungin sosiaalilautakunnalle. Selvityksessä todettiin kantelijan uudesta kirjeestä, että kantelijan lasten asiaa hoitanut sosiaalityöntekijä ei ollut enää kaupungin palveluksessa, eikä näin ollen voinut vastata kirjeeseen.

Hallintolain 8 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.

Hyvän hallinnon vaatimukset edellyttävät, että viranomaisen toimialaan kuuluvaan asialliseen kirjeeseen vastataan ja että se tapahtuu ilman aiheetonta viivytystä.  Myös laillisuusvalvojien käytännössä on vakiintuneesti katsottu, että viranomaisen tulee ilman aiheetonta viivytystä vastata asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun sen toimivaltaan kuuluvassa asiassa.

Vaikka kantelijalle oli jo kerran vastattu johtavan sosiaalityöntekijän kirjeellä, apulaisoikeuskansleri katsoi, että kantelijan uusi kirje asiassaan oli ollut asiallinen ja yksilöity pyyntö saada vastauksia kirjeessä esitettyihin kysymyksiin. Näin ollen kantelijan uuteen kirjeeseen olisi tullut vastata viivytyksettä, eikä kirjeeseen vastaamatta jättämistä voitu perustella selvityksessä esitetyillä syillä. Kantelija uusi kirje oli osoitettu johtavalle sosiaalityöntekijälle, eikä sosiaalityöntekijän vaihtuminen voi muutoinkaan olla syy siihen, että asiakkaan kirjeeseen ei voitaisi vastata. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja johtavan sosiaalityöntekijän huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin kirjeisiin vastaamisessa.