Hyppää sisältöön

Lastensuojelun menettely avohuollon tukitoimen järjestämisessä

Diaarinumero: OKV/61/1/2015
Antopäivä: 17.1.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelijan lapsi oli avohuollon tukitoimena sijoitettu perhekeskukseen kantelijaa kuulematta eikä kantelijalle ollut lähetetty päätöstä avohuollon tukitoimesta. Kantelija oli lapsen huoltaja.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kuulemisen sivuuttamisen tulee olla perusteltua ja siihen on oltava painavat laista ilmenevät syyt ja perusteet. Kuulemisen olennaisena sisältönä on se, että asianosaiselle varataan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä kaikista sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Asianosaisen kuuleminen ei ole pelkkä muodollisuus, vaan kuultavalle on varattava tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian ratkaisemiseen. Kuulemisen on oltava sekä laadultaan että laajuudeltaan riittävän tehokasta. Saadun selvityksen perusteella lastensuojelulain ja hallintolain säännöksissä säädettyjä syitä ja perusteita kantelijan kuulematta jättämiselle ei ollut. Kantelijalle ei ollut  hallintolain mukaisesti lähetetty päätöstä hänen lapsensa sijoittamisesta avohuollon tukitoimena. Erityisesti silloin, kun asianosainen on jätetty kuulematta, hänelle tulee antaa tiedoksi asiassa tehty päätös muutoksenhakuosoituksin. Lastensuojelulain 89 §:n 2 momentin mukaisesti kantelijalla oli ollut asiassa valitusoikeus.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin lastensuojeluviranomaisten huomiota lastensuojelulain ja hallintolain asianosaisen kuulemista ja päätösten tiedoksi antamista koskevien säännösten noudattamiseen.