Hyppää sisältöön

Lastensuojeluilmoitukset tuli käsitellä asianmukaisesti ja kirjaukset tehdä huolellisesti

Diaarinumero: OKV/430/10/2020
Antopäivä: 9.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän huomiota lastensuojeluilmoitusten käsittelystä ja lastensuojelun asiakasasiakirjojen laatimisesta lausumaansa sekä hallintolain asioiden asianmukaista käsittelyä koskevan säännöksen noudattamiseen.

Kantelija oli saanut tietää lapsestaan tehdystä lastensuojeluilmoituksesta vasta perehdyttyään pyytämiinsä sosiaaliviranomaisten asiakirjoihin. Selvityksen mukaan lastensuojeluilmoitukseen oli tehty virheellinen merkintä molemmille huoltajille ilmoittamisesta. Selvityksessä ei otettu kantaa siihen, miksi lastensuojeluilmoitusta ei ollut käsitelty kantelijan vaan ainoastaan toisen vanhemman kanssa tai miksi kantelijalle ei ollut kerrottu lastensuojeluilmoituksen käsittelyn lopputuloksesta.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelija on asianosainen lapsensa lastensuojeluasiassa ja asiakirjojen perusteella myös lapsen huoltaja. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaista olisi ollut käsitellä lastensuojeluilmoitusta myös lapsen toisen huoltajan eli kantelijan kanssa sekä muutoinkin ilmoittaa lastensuojeluilmoituksen käsittelystä ja sen lopputuloksesta. Lisäksi olisi ollut asianmukaista ilmoittaa kantelijalle, miten lastensuojeluilmoitusta oli arvioitu lastensuojelulain 26 §:n säännösten perusteella.

Selvityksen mukaan toisen lapsesta tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella kantelijaan oli otettu yhteyttä alle viikon kuluessa ja kutsuttu hänet tapaamiseen, jossa oli käyty läpi lastensuojeluilmoituksen sisältö ja aloitettu palvelutarpeen arviointi. Tapaaminen oli kuitenkin jäänyt kirjaamatta palvelutarpeen arviointiin.

Viranomaisen on käsiteltävä toimivaltaansa kuuluvat asiat asianmukaisesti, johon kuuluu olennaisena osana velvollisuus käsitellä asioita huolellisesti. Saadusta lausunnosta ja selvityksestä ilmenee, että lastensuojeluilmoitusta koskeva lomake oli täytetty virheellisesti ja että palvelutarpeen arvioinnista oli jäänyt puuttumaan tapaamismerkintä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että lasta koskevien asiakasasiakirjojen huolellinen laatiminen lastensuojelulain mukaisesti ja muun muassa lastensuojeluilmoitusten sekä muiden lasta koskevien yhteydenottojen ja tapaamisten kirjaaminen on ratkaisevan tärkeää hyvän hallinnon periaatteiden ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeusturvan toteutumisen kannalta.