Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja psykiatriset palvelut

Diaarinumero: OKV/294/70/2020
Antopäivä: 12.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä toimittamaan tietoja ministeriön hallinnonalalla tekeillä tai suunnitteilla olevista toimenpiteistä, joilla lasten ja nuorten mielenterveys- ja psykiatristen palvelujen saaminen ja toteutuminen voitaisiin turvata.

Apulaisoikeuskansleri oli ottanut covid-19-epidemian alettua seurattavakseen lasten ja nuorten mielenterveys- ja psykiatristen palvelujen toteutumisen epidemian aikana. Aloitteen taustalla oli hänen jo ennen epidemiaa laillisuusvalvonnassaan saamansa erittäin huolestuttavat tiedot, jotka koskivat hoitoon pääsyn viiveitä ja palvelujen ruuhkautumista. Aloitteen tarkoituksena oli seurata, miten epidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa toteutuvat haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten mielenterveys- ja psykiatriset palvelut. 

Epidemialla ja sen aiheuttamilla rajoituksilla oli moninaisia vaikutuksia palvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja toteuttamiseen. Jotkut niistä, kuten etäyhteyksiä hyödyntävät hoitomuodot olivat myönteisiä. Epidemia oli kuitenkin luonut palveluihin uutta hoitovelkaa, ja luonut myös uudenlaista epäyhdenvertaisuutta. Se oli myös tehnyt aiemmat, järjestelmää koskevat ja ratkaisemattomat ongelmat selkeämmin tai uudella tavalla näkyviksi.

Apulaisoikeuskansleri piti erittäin huolestuttavana sitä, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kysyntä ja tarve sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian lähetteet olivat lisääntyneet useiden vuosien ajan jo ennen epidemiaa samoin kuin sitä, että lasten ja nuorten ongelmat olivat monimutkaistuneet ja oirekuvat muuttuneet aiempaa vakavammiksi. Hänen käytettävissään olleesta aineistosta välittyi kuva, että palvelujen järjestämisessä kokonaisuutena oli merkittäviä ongelmia. Tiedot myös osoittivat, että kokonaiskuva oli vaikeasti hahmotettavissa ja asiaa koskevalle tutkitulle tiedolle oli tarvetta.

Apulaisoikeuskansleri korosti, että lasten ja nuorten psykiatristen ja mielenterveyspalveluiden pitkäaikainen riittämättömyys on perusoikeusongelma, jonka ratkaisemattomuus aiheuttaa laajaa inhimillistä kärsimystä. Se on myös oikeudellisesti kestämätöntä ja ristiriidassa lapsille ja nuorille laissa turvattujen oikeuksien kanssa.

Asian jatkokäsittelemiseksi hän pyysi ministeriötä antamaan edellä mainitut tiedot viimeistään 30.6.2023.