Hyppää sisältöön

Lapin ELY–keskus viivytteli kanteluasian käsittelemisessä

Diaarinumero: OKV/1188/1/2012
Antopäivä: 28.2.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelijat kantelivat viivästyksestä Lapin ympäristökeskuksen ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) menettelyssä. He olivat kannelleet kunnan rakennustarkastajan menettelystä vuonna 2007 silloiselle Lapin ympäristökeskukselle, joka oli 1.1.2010 yhdistetty Lapin ELY-keskukseen. Asiaa ei ollut kanteluajankohtana edelleenkään ratkaistu.  Se oli ollut vireillä yhteensä noin viisi ja puoli vuotta, joista ELY-keskuksessa noin kolme vuotta.  ELY-keskus katsoi selvityksessään, että viivästys asian käsittelyssä ei ollut tahallista vaan oli johtunut aluehallinto-organisaatiouudistukseen liittyvistä hallinnon tehostamishankkeista ja henkilöstövoimavarojen vähentämistarpeista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Lapin ELY-keskuksen alueidenkäyttöyksikön päällikön ja ympäristölakimiehen huomiota velvollisuuteen käsitellä asia ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi hän totesi, että samankaltaisia perusteluita hallintoasioiden käsittelyn viipymiselle on esitetty myös joidenkin muiden oikeuskanslerille tehtyjen ELY-keskusten toimintaa koskevien kanteluasioiden yhteydessä. Sen vuoksi hän korosti, että toiminnan tehostamishankkeet tai henkilöstön vähentämistarpeet eivät saa merkityksellisellä tavalla vaikuttaa perustuslaissa perusoikeutena turvattuun oikeuteen saada asia käsiteltyä asianmukaisella tavalla ja ilman aiheetonta viivytystä. Tästä syystä hän lähetti päätöksen valtiovarainministeriölle tiedoksi ja edellä todetussa tarkoituksessa huomioon otettavaksi.