Hyppää sisältöön

Lakisääteisiä määräaikoja ei noudatettu vammaispalveluhakemuksen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1315/10/2022
Antopäivä: 14.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote, nykyisin Kymenlaakson hyvinvointialue) menetelleen vammaispalvelulain 3 a §:n vastaisesti kantelijan kuljetuspalvelua koskevan hakemuksen käsittelyssä, koska käsittelyaika ylitti vammaispalvelulaissa erikseen säädetyn kolmen kuukauden enimmäiskäsittelyajan eikä ylitykselle ollut esitetty laissa tarkoitettua erityistä syytä. Kymsote oli oikeuskanslerinvirastolle toimitetussa 26.7.2022 päivätyssä selvityksessä ilmoittanut, että vammaispalveluhakemusten käsittelyaikojen pituus oli johtunut marraskuusta 2021 kesäkuun 2022 loppuun asti kestäneistä rekrytointihaasteista.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen on järjestettävä toimintansa niin, että kaikissa hakemuksen käsittelyvaiheissa käsittely toteutetaan viivytyksettömästi. Vammaispalveluasioissa tämä korostuu, koska niiden käsittelylle on säädetty erityinen enimmäiskäsittelyaika. 

Koska käsittelyaikojen pituuteen vaikuttaneet rekrytointihaasteet olivat Kymsoten mukaan jatkuneet ennen selvityksen antamista useita kuukausia, apulaisoikeuskansleri pyysi Kymenlaakson hyvinvointialuetta toimittamaan viimeistään 31.10.2023 tiedot vammaispalveluhakemusten käsittelyajoista vuosina 2022–2023 ja käsittelyaikatilanteesta ilmoitusajankohtana.