Hyppää sisältöön

Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta

Diaarinumero: OKV/78/20/2018
Antopäivä: 24.10.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, jolla säädettäisiin laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja muutettaisiin lakia Valtiokonttorista. Hän kiinnitti huomiota palvelukeskukselle ja Valtiokonttorille esitettyihin laajoihin tiedonsaantioikeuksiin ja esitti näiden oikeuksien täsmentämistä. Myös lakiehdotuksen perustelujen osio, joka koskee suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä, vaatisi hänen mukaansa täsmentämistä ja tarkennusta. Lisäksi palvelukeskuksesta annettavan lain 2 §:n kohdalla ollut maininta palvelukeskuksen asemasta henkilötietojen käsittelijänä edellyttäisi laajempaa arviota.