Hyppää sisältöön

Laittomasti maassa oleskelevien oikeus välttämättömiin terveyspalveluihin

Diaarinumero: OKV/1514/21/2024
Antopäivä: 26.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä, jossa poistettaisiin laittomasti maassa olevilta oikeus kiireellisen hoidon lisäksi välttämättömäksi arvioituihin terveydenhuollon palveluihin.

Oikeuskansleri totesi, että perustuslain mukainen välttämätön toimeentulo ja huolenpito sekä niiden edellyttämä hoito on turvattava jokaiselle yhdenvertaisesti, vaikka pyrkimys saada maassa ilman laillista oikeutta oleskelevat poistumaan ripeästi on hyväksyttävä. Muut toimet kuin välttämättömien terveyspalveluiden rajoittaminen ovat ensisijainen keino saada maassa laittomasti olevat henkilöt poistumaan.

Oikeuskanslerin mukaan esitykseen sisältyy jännitteisyyttä perustuslain sekä Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden yhteensovittamisen kanssa. Esitystä olisi tarpeen täydentää tuomalla esiin selvästi, millä perusteella perusoikeuksiin kohdistuvat rajoitukset on arvioitu välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi. Esityksessä tulisi myös tuoda esille, miten ehdotettavan heikennyksen katsottaisiin täyttävän TSS-sopimuksen mukaiset hyväksyttävät lähtökohdat oikeuksien rajoittamiselle sekä sille, että oikeus terveyteen toteutuu ilman syrjintää. Esityksen suhdetta kansainvälisiin sopimuksiin olisi vielä syytä tarkentaa myös synnyttäneiden osalta.