Hyppää sisältöön

Laiksi EU:n metsäkatoasetuksen velvoitteiden valvonnasta ja seuraamuksista

Diaarinumero: OKV/1382/21/2024
Antopäivä: 19.6.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri katsoi, että esityksen vaikutuksia viranomaisresursoinnin riittävyydessä olisi tärkeää tuoda esiin. Hallinnollisen ja taloudellisen taakan oikeasuhtaisuutta kauppaa käyville ja soveltamisalan toimijoille tulisi arvioida ja kansallisen liikkumavaran käyttöä tässä yhteydessä. 

Esityksen perustellun huolenaiheen esittämisen ja ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvien ilmoitusten erottelu ja yhteisesti sovellettaviksi tulevat säännökset ja menettelyt olisi yksilöitävä mahdollisimman tarkasti. 

Säätämisjärjestysperusteluihin olisi tarpeen lisätä arviointi lakiesityksen tiedonsaantioikeuksia koskevan sääntelyn suhteesta perustuslakiin. Säätämisjärjestysperusteluihin on tarpeen lisätä myös selvitys siitä, miksi perustuslain 124 §:n julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle on oikeudellisesti tarkoituksenmukaista. Edelleen jatkovalmistelussa olisi paikallaan arvioida hallituksen esitystä myös perustuslain 121 §:n mukaisen kunnallisen itsehallinnon ja sen sisältämän rahoitusperiaatteen näkökulmasta.