Hyppää sisältöön

Lähestymiskieltoasiassa meneteltiin virheellisesti

Diaarinumero: OKV/2294/1/2017
Antopäivä: 28.12.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin poliisi
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi rikoskomisariolle ja käräjätuomarille huomautukset virheellisestä menettelystä väliaikaisen lähestymiskiellon määräämistä koskevassa asiassa.

Rikoskomisario oli määrännyt henkilön väliaikaiseen lähestymiskieltoon varaamatta hänelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Lähestymiskiellosta annetun lain mukaan kieltoon määrättäväksi aiotulle henkilölle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi jos lähestymiskieltopyyntö on ilmeisen perusteeton tai jos henkilöä ei tavoiteta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että asiassa ei ollut käsillä tilanne, jossa kuulematta jättämiselle olisi ollut perusteita.

Rikoskomisario oli saattanut lähestymiskieltopäätöksensä käräjäoikeuden käsiteltäväksi kolmentoista vuorokauden kuluttua päätöksen tekemisestä. Lain mukaan päätös olisi tullut saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi viipymättä ja viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua sen tekemisestä. Lain esitöissä on pidetty väliaikaiseen lähestymiskieltoon määrätyn oikeusturvan kannalta tärkeänä, että hän saa päätöksen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja että hänellä on näin mahdollisuus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Rikoskomisario ei ollut noudattanut mainittua määräaikaa.

Käräjäoikeuden olisi lain mukaan tullut ottaa asia käsiteltäväksi viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua väliaikaisen lähestymiskiellon määräämisestä. Lain esitöiden mukaan kysymys ei ole muutoksen hakemisesta, vaan eräänlaisesta tuomioistuinkontrollista virkamiehen päätökseen. Käräjätuomari oli arvioinut lähestymiskieltoa koskeneen alkuperäisen hakemuksen puutteelliseksi ja jäänyt odottamaan lähestymiskieltoa hakeneen tahon täydennettyä hakemusta, jollaisen hakija oli ilmoittanut tekevänsä. Hakija ei ollut kuitenkaan sellaista toimittanut. Käräjäoikeus oli ratkaissut asian yli kolmen kuukauden kuluttua väliaikaisen lähestymiskiellon määräämisestä ja yli kuukausi sen jälkeen, kun väliaikainen lähestymiskielto oli päättynyt. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kun tieto väliaikaiseen lähestymiskieltoon määräämisestä oli saapunut käräjäoikeuteen asian käsiteltäväksi ottamiselle säädetyn määräajan päättymisen jälkeen, olisi käräjäoikeuden tullut ottaa asia kiireellisesti käsiteltäväksi jäämättä odottamaan mahdollista alkuperäisen hakemuksen täydentämistä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli vaarantunut, kun asiaa ei ollut otettu käräjäoikeudessa välittömästi käsiteltäväksi.