Hyppää sisältöön

Lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten käsittelymaksut

Diaarinumero: OKV/3022/10/2021
Antopäivä: 3.5.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri on antanut ratkaisun kanteluun, joka koski lääkkeiden saatavuushäiriöilmoituksista perittäviä käsittelymaksuja. 

Kantelijat katsoivat, että sosiaali- ja terveysministeriö on ylittänyt sille lääkelaissa ja valtion maksuperustelaissa annetun toimivallan määrätessään saatavuushäiriöilmoitusten käsittelylle porrastetut ja osin sanktioluonteiset maksut asetuksen tasolla. Maksut perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista. 

Oikeuskanslerin mukaan lääkelain maksuja koskeva säännös ei ole sen sanamuodon tai esitöiden perusteella selkeä. 

Oikeuskansleri katsoi, että jos suoritteen tuottaminen on valtion maksuperustelain soveltamisalan piirissä, suoritteesta perittävän maksun suuruuden tulee pääsääntöisesti vastata suoritteen omakustannusarvoa. Sanktio- tai veronluonteisiksi katsottavista maksuista tulee perustuslaista johtuvista syistä säätää lain tasolla täsmällisesti ja tarkkarajaisesti. 

Oikeuskanslerin saamissa selvityksissä ei oltu pystytty selkeästi osoittamaan kustannusvastaavuutta etenkään maksuasetuksen korkeimman maksuluokan käsittelymaksun osalta. Mikäli kyseinen maksu ylittää käsittelystä aiheutuvat kustannukset ja on tavoitteiltaan yritysten toimintaa ohjaava, ministeriön maksuasetusta ei saa tältä osin soveltaa. Oikeuskansleri piti tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy toimiin asiantilan selkeyttämiseksi mahdollisimman pian ja viimeistään uuden maksuasetuksen valmistelun yhteydessä.

Lisäksi oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota säädösvalmistelun kuulemisoppaan ohjeisiin muun muassa lausuntoajasta.