Hyppää sisältöön

Lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen tuomioistuimille

Diaarinumero: OKV/3/50/2019
Antopäivä: 19.2.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri on tyytyväinen viimein toteutettuun lainmuutokseen ja rahoitusratkaisuun, joka luo pysyvän järjestelmän tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamiseen. Tammikuun alusta 2020 voimaan tulleen lain mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastattavaksi määrätylle tehtävälle on osoitettu erillisrahoitus valtion talousarviossa. Apulaisoikeuskansleri tulee seuraamaan järjestelmän toimivuutta tuomioistuimiin ja viranomaisiin kohdistuvassa laillisuusvalvonnassaan.

Aiemmin tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen laatimista ei ollut säädetty lailla minkään organisaation tehtäväksi. Ensivaiheessa lausuntoja antoivat Valvira ja tämän jälkeen yliopistolliset sairaalat vuorotellen. Lausuntoja ei kuitenkaan ole annettu useaan vuoteen, koska tehtävistä ei oltu säädetty lailla eikä toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin oltu osoitettu rahoitusta.

Lainsäädännön aikaansaaminen kesti pitkään

Apulaisoikeuskansleri otti ensimmäisen kerran kantaa vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamiseen 21.3.2014 päivätyssä päätöksessään (OKV/7/50/2012) Valviran ilmoitettua sosiaali- ja terveysministeriölle, että sen ei ole enää tulevaisuudessa mahdollista antaa lääketieteellisiä lausuntoja. Valvira oli samalla esittänyt, että ministeriö käynnistäisi toimenpiteet, joilla luotaisiin asiantuntijaryhmä kansallisten vakuutuslääketieteellisten kiistojen ratkaisijaksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että ministeriön tulisi saada aikaan viivytyksettä järjestelmä, jonka kautta tuomioistuimet saisivat tarvitsemansa vakuutuslääketieteelliset lausunnot.

Valviran ilmoituksen jälkeen yliopistollisten sairaanhoitopiirien tuli sosiaali- ja terveysministeriön kirjeen perusteella vuorotellen antaa tuomioistuinten tarvitsemia lääketieteellisiä lausuntoja. Tehtävästä ei kuitenkaan säädetty lailla eikä toiminnasta aiheutuvia kustannuksia korvattu. Yliopistolliset sairaalat eivät tämän vuoksi antaneet lausuntoja. Korkein oikeus totesi syksyllä 2018, ettei se saa yliopistollisilta sairaaloilta lausuntoja. Ongelmat olivat alkaneet jo vuonna 2017. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri oli tuonut esille, että valtionhallinto voi antaa kunnille ja kunnallisille viranomaisille uusia tehtäviä vain lailla ja tällöinkin rahoitusperiaatetta noudattaen. Korkein oikeus oli ollut vuonna 2017 useaan otteeseen yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön, jossa oli vedottu säädösvalmisteluresurssien puutteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi asiassa alkuvuodesta 2018 uuden kirjeen, jossa se pyysi sairaanhoitopiirejä jatkamaan lausunnonantomenettelyä vuoden 2019 loppuun saakka siten, että kukin sairaanhoitopiiri olisi lausunnon antamisvuorossa viisi kuukautta. Korkein oikeus oli kuitenkin saanut vuonna 2018 sekä HUS:lta että Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä lausuntopyynnön perusteella ilmoitukset, etteivät sairaanhoitopiirit olleet löytäneet vapaaehtoisia antamaan korkeimmalle oikeudelle sen pyytämiä lausuntoja.

Apulaisoikeuskansleri pyysi alkuvuodesta 2019 sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä kyseessä olevan tilanteen johdosta. Sosiaali- ja terveysministeriö totesi antamassaan lausunnossa, että ministeriö oli käynnistänyt keväällä 2019 asiaa koskevan lainsäädäntöhankkeen. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuussa 2019 ja laki tuli voimaan tammikuussa 2020.

Lain mukaan yliopistollista sairaalaa ylläpitävät sairaanhoitopiirit vastaavat yhdessä tuomioistuimen pyytämien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisesta. Lausuntojen antamista varten on asiantuntijaryhmä, jonka toiminnan hallinnoinnista vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kaikilla yliopistollista sairaalaa ylläpitävillä sairaanhoitopiireillä on velvollisuus nimetä asiantuntijaryhmään asiantuntijoita, joilla on riittävä osaaminen tarvittavilta lääketieteen aloilta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri voi nimetä asiantuntijaryhmään myös muita lääketieteen asiantuntijoita tai tapauskohtaisesti pyytää lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja asiantuntijaryhmän ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Riippumattomat lääketieteelliset arviot ovat tärkeitä

Riippumattoman lääketieteelliseen arvion saaminen on tärkeää erityisesti silloin kun tarvitaan tietyn lääketieteellisen erityisalueen tuntemusta tai jos tapaukseen liittyy tulkinnanvaraisuutta. Riippumaton asiantuntijataho lisää oikeusvarmuutta ja lääketieteellisen arvioinnin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Tuomioistuimen mahdollisuus saada lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja ilman asianosaisen kustannusvastuuta parantaa muutoksenhakijoiden mahdollisuuksia hakea muutosta heidän lakisääteisiä oikeuksiaan koskevissa asioissa ja edistää heidän oikeusturvaansa.