Hyppää sisältöön

Kunta laiminlöi tiedottamisvelvollisuutensa

Diaarinumero: OKV/1338/1/2019
Antopäivä: 25.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kunnanhallitus ratkaisi kantelijan julkisuuslain mukaisen tietopyynnön. Koska päätös sisälsi tiedon  kantelijan salassa pidettävästä sosiaalihuollon asiakkuudesta, kunta oli ilmoituksensa mukaan käsitellyt tietopyyntöä salaisessa B-listasarjassa, jota ei miltään osin julkaistu kunnan verkkosivuilla toisin kuin A-sarjassa käsitellyt muut asiat. Kunnalta asiakirjoja pyytänyt henkilö kanteli oikeuskanslerille kunnan menettelystä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kunnan on toisaalta kuntalain perusteella annettava tietoja siten, että yleinen tiedonsaanti- ja osallistumisoikeus toteutuu, mutta toisaalta huolehdittava siitä, että salassa pidettäviä tietoja ei päädy sivullisten tietoon.

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä toimielimiensä pöytäkirjat nähtävänä yleisessä tietoverkossa, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tiettyjen asioiden tai asiakirjojen salassapitovelvoite ei kuitenkaan merkitse, että kunnan toimielimissä voitaisiin asioita käsitellä kokonaan salassa. Viranomaisten toimintaa ja asiakirjoja koskevan julkisuusolettaman mukaan tietojen saamista ei voida rajoittaa ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista. 

Kantelun tarkoittamassa asiassa salassa pidettävä seikka on ollut tieto kantelijan sosiaalihuollon asiakkuudesta. Kyseinen seikka olisi voitu pitää salassa poistamalla pöytäkirjasta kantelijan nimi ja sellaiset tiedot, joiden perusteella kantelija olisi ollut tunnistettavissa. Verkkoviestintä olisi siten ollut  mahdollista toteuttaa siten, että kunnan velvollisuudet viestinnässä ja tiedonsaantioikeuksien edistämisessä olisi voitu toteuttaa vaarantamatta yksityisyyden suojaa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti  kunnan huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että toimielinten käsittelyyn tulevista ja käsittelyssä olleista asioista annetaan yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa huolehtien samalla yksityisyyden suojan toteutumisesta.