Hyppää sisältöön

Kunnanjohtajan menettely tiedusteluihin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1802/1/2013
Antopäivä: 17.8.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

A oli ottanut yhteyttä puhelimitse kunnanjohtajaan asumistaan koskevassa asiassa. Kunnanjohtaja oli luvannut palata asiaan seuraavana päivänä, mutta näin ei ollut tapahtunut. Kunnanjohtaja ei ollut myöskään vastannut A:n lähettämään kirjeeseen. Kirjeessä A vaati ensin asiaan vastausta seitsemän (7) päivän kuluessa, mutta totesi lopuksi kuitenkin, ettei odota kirjeeseen vastausta. Kirje oli myös siltä osin tulkinnanvarainen, ettei se sisältänyt varsinaista viranomaiselle osoitettua tiedustelua tai kysymystä, vaan ainoastaan kuntaan kohdistetun maksuvaatimuksen. Lisäksi A:lle oli jo aiemmin vastattu hänen esittämäänsä maksuvaatimukseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa. Viranomaisella on kuitenkin tapauskohtaista harkinnanvaraa tiedusteluun annettavan vastauksen laajuuden ja perusteellisuuden arvioimisessa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kun viranomaiselle eli tässä tapauksessa kunnanjohtajalle osoitetaan asiallinen ja viranomaisen toimivaltaan kuuluva kirjoitus, on hyvän hallinnon kannalta myönteisempää vastata kirjoittajalle esimerkiksi viittaamalla asiassa aiemmin annettuun vastaukseen tai muutoin lyhyesti kuin jättää kokonaan vastaamatta kirjoitukseen. A:n lähettämän kirjeen kaltaisen tulkinnanvaraisen kirjoituksen tulkitseminen kirjoittajan eduksi olisi ollut oikeudellisesti perusteltua.

Edellä mainittu huomioon ottaen apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnanjohtajan huomiota vastaisen varalle hallintolaissa säädettyyn viranomaisen ja viranhaltijan vastaamisvelvollisuuteen.