Hyppää sisältöön

Kunnan menettely tiedottamisessa

Diaarinumero: OKV/1152/1/2010
Antopäivä: 29.7.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: huomautus

Kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti kaupungilla oli käytäntö, että internetissä ei julkaista yksityishenkilöitä koskevia tietoja, tietoja jotka voidaan tunnistaa yksityishenkilöitä koskeviksi, tai palkkoihin liittyviä tietoja.   Tämän mukaisesti kaupungin internetsivuilla ei julkaistu kaupunginhallituksen hallintojaoston päätöstä, jolla tarkistettiin apulaiskaupunginjohtajien ja eräiden virastopäälliköiden virkojen tehtäväkohtaista palkkaa.  Internetsivulla julkaistussa luettelossa hallintojaoston  kyseisenä päivänä käsittelemistä asioista ei myöskään ollut sanottua päätöstä koskevaa pykälämerkintää  eikä asianimikettä. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että päätöstietojen julkistamisessa internetsivulla ovat vastakkain kaikkien kuntalaisten tiedonsaantioikeuden ja tiedonsaantimahdollisuuksien turvaaminen ja toisaalta henkilötietojen suojaamisen intressi. Jättäessään pöytäkirjan mainitun päätöksen osalta julkaisematta kaupunki ei ollut ylittänyt sille asiassa kuuluvan harkintavallan rajoja. Tiedottaminen olisi voitu kuitenkin asianomaisten virkamiesten henkilötietojen suojan mitenkään vaarantumatta hoitaa siten, että tietoa haluavat kaupunkilaiset, lehdistön edustajat ja muutkin olisivat voineet saada tiedon palkantarkistuspäätöksestä ja sen perusteista. Päätöksen nimikkeen (eräiden virkojen tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistaminen tms.) perusteella edellä mainitut tahot olisivat voineet saada mahdollisuuden saada tiedon hallintojaoston päätöksestä, jonka perusteella he olisivat voineet niin halutessaan pyytää henkilökohtaisesti tarkempia tietoja tästä asiakirjalainsäädännön perusteella julkisesta päätöksestä. Kun näin ei ollut tässä asiassa edes päätöksen asianimikkeen tasolla menetelty, kuntalaisilla ja muilla tiedosta kiinnostuneilla ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia saada tietoa kyseisen päätöksen tekemisestä kuin muista samantyyppisistä kunnan hallinnollisista päätöksistä. Laiminlyönti mainita sanotussa luettelossa kaupunginhallituksen hallintojaoston käsittelemä asia oli siten ristiriidassa kuntalain 29 §:ssä kunnalle säädetyn tiedottamisvelvollisuuden kanssa. Laiminlyönnin vakavuus korostui, kun otettiin huomioon asian merkittävyys kuntalaisten kannalta verrattuna eräisiin luettelossa mainittuihin asioihin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi kaupungille huomautuksen vastaisen varalle virheellisestä menettelystä kuntalain 29 §:ssä säädetyssä tiedottamisessa.