Hyppää sisältöön

Koulun järjestyssääntöjen noudattaminen

Diaarinumero: OKV/1346/10/2021
Antopäivä: 11.5.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan koulun vararehtori menetteli väärin kaataessaan oppilaiden energiajuomat pois. Apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä vararehtori myönsi menetelleensä virheellisesti. Ratkaisu lähetettiin tiedoksi vararehtorille. 

Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan koulun järjestyssäännöissä on mahdollista antaa suosituksia, ettei kouluun tuotaisi arvoesineitä, makeisia ja energiajuomia. Järjestyssäännöistä tulee käydä ilmi, mitkä osat niistä ovat lainsäädäntöön perustuvia velvoittavia säännöksiä ja määräyksiä, ja mitkä suosituksia.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että perusopetuslain mukaan rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta laissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Tämä tulee kuitenkin luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä.