Hyppää sisältöön

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistaminen

Diaarinumero: OKV/1286/21/2022
Antopäivä: 6.6.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudesta laista kotoutumisen edistämisestä sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Oikeuskansleri piti kotoutumislain kokonaisuudistusta kannatettavana. Oikeuskanslerin mukaan on välttämätöntä täsmentää kotoutumisen edistämisen eri toimijoiden tehtävänjakoa ja rooleja kokonaisuutena erityisesti ottaen huomioon sote-uudistus sekä ehdotus TE-palveluiden siirtämisestä kunnille. 

Lausunnon mukaan ehdotetuissa palvelutarpeen arviointia ja kotoutumissuunnitelman laatimista koskevissa säännöksissä säädettäisiin riittävän selkeästi ja täsmällisesti kunnan ja hyvinvointialueen tehtävistä. Ehdotetut palvelutarpeen arvioinnin ja kotoutumissuunnitelman määräajat ovat varsin lyhyitä, ja uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että määräaikoja käytännössä pystytään noudattamaan. 

Oikeuskansleri totesi, että määräaikojen noudattaminen ja palvelutarpeen ja kotoutumissuunnitelman tai monialaisen kotoutumissuunnitelman laatiminen itsessään ei takaa kotoutuja-asiakkaan tarvitsemien palvelujen saantia. Oikeuskansleri piti tärkeänä, että palvelutarpeen arviointien, kotoutumissuunnitelmien ja monialaisten kotoutumissuunnitelmien sisältöä ja laatua sekä suunnitelmien noudattamista ja tarkistamista seurataan ja valvotaan kattavasti. Vain palvelutarpeen arviointiin pohjautuva hyvä ja ajantasainen sekä toteutettu suunnitelma turvaa kotoutuja-asiakkaan tarvitsemien palvelujen saannin.
Lausunnon mukaan ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten asumisen ja tuen järjestäminen osana hyvinvointialueen vastuulla olevaa sosiaalihuoltoa on perusteltua. Kyse on alaikäisistä asiakkaista, ja sosiaalihuollon piirin kuuluminen ja säännösten täsmentäminen selventävät palvelun luonnetta sekä parantavat alaikäisten asiakkaiden oikeusturvaa myös valvonnan kautta.

Esitysluonnoksen suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys -jaksosta puuttui arvio lakiehdotuksen säätämisjärjestyksestä sekä mahdollinen kannanotto perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimisesta.