Hyppää sisältöön

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1794/21/2023
Antopäivä: 23.10.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Hän totesi, että perustuslaki- ja säätämisjärjestysjaksossa tyydytään yhdenvertaisuuden osalta lähinnä viittaamaan lastensuojelulain jälkihuollon ikärajan laskemiseen. Ehdotuksessa ei esitetä arviointia ilman huoltajaa tulleen alaikäisen oikeuksien heikentämisen vaikutuksista. Säätämisjärjestysperusteluihin tulisi lisätä arviointia heikennyksen vaikutuksista. Lisäksi tulisi arvioida onko haavoittuvassa asemassa olevien nuorten oikeuksien heikennykselle perustuslain ja perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön valossa hyväksyttävät perusteet.

Käyttämätöntä vastaanottoaikaa koskeva tarkastelu tulisi kiinnittää julkisoikeudellisten maksujen perustuslainmukaisuuteen (esim. terveydenhuollon asiakasmaksulaki) ja tuoda selvemmin esiin, ettei kyse ole rangaistuksellisesta hallinnollisesta sanktiosta.

Oikeuskansleri totesi myös, että henkilötietojen käsittelyn laajennus salassapito sivuuttaen on sidottu asianmukaisesti välttämättömyys–edellytykseen. Lakiesityksen säännöksiä olisi konkreettisemmin tarkasteltava suhteessa tietosuoja-asetukseen ja perustuslakivaliokunnan henkilötietojen suojaa ja salassapidon murtamista koskevaan käytäntöön pykälittäin ja täsmällisin viittauksin perustuslakivaliokunnan käytäntöön.