Hyppää sisältöön

Kotietsinnän edellytykset

Diaarinumero: OKV/105/1/2012
Antopäivä: 19.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: huomautus

Kantelun tekijä oli ollut tulossa kotiinsa ravintolaillan jälkeen, kun hän oli huomannut pihalla poliisiauton ja asunnon parvekkeella poliisimiehen. Kantelija oli käsketty asuntoon ja hänelle oli kerrottu, että hänen puolisonsa oli rikkonut porraskäytävän ikkunan. Tämän jälkeen poliisimiehet olivat kysyneet, saavatko he katsella ympärilleen. Poliisimiehet löysivät asunnosta kolme haulikon panosta. Kantelija oli kertonut poliisimiehelle harrastaneensa metsästystä vuosia sitten ja myöntäneen, että panoksia ei ollut säilytetty asianmukaisesti. Tämän jälkeen poliisimiehet olivat tutkineet asunnon läpikotaisin etsien mahdollisia aseita vaikka kantelija oli heille kertonut, ettei asunnossa ole aseita.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että rappukäytävän tarkastaminen ja myös tilanteen yleinen kartoittaminen kantelijan hallinnoimassa asunnossa oli ollut perusteltavissa poliisilain perusteella, koska porraskäytävän oven ikkunan rikkoneella kantelijan puolisolla ei ollut henkilöpapereita mukanaan, porraskäytävän oven lasi oli rikottu ja asunnon ovi ko. porraskäytävään oli ollut avoinna yöaikaan tai myöhään illalla. Poliisipartion oli ollut perusteltua ensinnäkin varmistua siitä, että kantelijan puoliso hallinnoi kyseistä asuntoa eikä ollut asuntoon ja rikotun ulko-oven ikkunan sisältämään rakennukseen nähden ulkopuolinen. Toiseksi poliisilla on kyseisenkaltaisessa tilanteessa ollut perusteet varmistaa myös, että asunnossa ei ole ollut asiattomia henkilöitä eikä kyseessä ollut poliisilain 16 §:ssä tarkoitettu rikollinen tapahtuma. Poliisipartio oli myös ennen asuntoon menemistään tiedustellut tuloksetta, oliko asunnossa ketään paikalla. Asunnossa oli ollut valot päällä.

Poliisipartion ryhdyttyä tarkemmin tarkastamaan asuntoa mahdollisten aseiden löytämiseksi, oli  kyse ollut kotietsinnän toimittamisesta.

Perusvaatimus on, että poliisin pakkokeinoksi laissa säädetty kotietsintä tehdään todetun tai ainakin perustellusti epäillyn rikoksen selvittämiseksi. Poliisi ei voi suorittaa kotietsintää ilman laissa säädettyjä edellytyksiä esimerkiksi sen selvittämiseksi, onko tapahtunut ylipäätään rikos ja onko toimenpiteen kohteena olevaa henkilöä ylipäätään syytä epäillä rikoksesta tai tässä tapauksessa muusta rikoksesta kuin minkä johdosta välitön kiinniotto oli tapahtunut. Luonnollista on, että pakkokeinolaissa säädetyn kotietsinnän samoin kuin muidenkin poliisin lainmukaisten pakkokeinojen käyttämisen edellytykset on arvioitava ja harkittava ennen kuin niihin ryhdytään. Pakkokeinoksi säädetyn kotietsinnän toimeenpanon edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon, että siinä kajotaan perustuslaissa perusoikeutena turvattuun kotirauhan suojaan.

Poliisilla oli alun perin ollut syytä epäillä ainoastaan kerrostalon porrashuoneen ulko-oven ikkunaan kohdistunutta vahingontekorikosta ja poliisi oli välittömästi paikalle saavuttuaan saanut teosta epäillyn henkilön kiinniotetuksi. Lisäksi poliisilla oli ollut lähinnä poliisilain 16 §:n perusteella oikeus tarkastaa asuinhuoneisto. Poliisilla ei sen sijaan ollut pakkokeinolaissa säädettyjen kotietsintätoimiensa perusteeksi mitään ampuma-aselaissa tai pakkokeinolaissa tarkoitettua rikosepäilyä eivätkä muutkaan ampuma-aselaissa ja pakkokeinolaissa kotietsinnän aloittamiselle ja edelleen toimittamiselle säädetyt edellytykset olleet tapauksessa täyttyneet. Kotietsintätoimet oli näin ollen aloitettu ja ne oli toimeenpantu sellaisten asunnossa tehtyjen havaintojen perusteella, joilla ei ollut mitään tekemistä niiden syiden kanssa, joiden perusteella asuntoon oli alun perin katsottu voitavan mennä.

Edellä mainitun perusteella apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kotietsinnän edellytykset eivät olleet täyttyneet. Kotietsinnän toimittaneen ylikonstaapelin menettely oli ollut kritiikille altis myös siksi, että hän ei ollut edes yrittänyt esimerkiksi puhelimitse tavoittaa tahoa, jolla olisi ollut pakkokeinolain 5 luvun 3 §:n pääsäännön perusteella oikeus päättää kotietsinnästä. Kotietsinnästä ei myöskään ollut laadittu pöytäkirjaa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi poliisilaitoksen kahdelle poliisimiehelle vastaisen varalle huomautuksen kotietsinnän toimittamisesta asuntoon vaikka kotietsinnälle pakkokeinolaissa säädettyjä vaatimuksia ei ollut käsillä sekä kiinnitti poliisitoimenpiteessä partionjohtajana toimineen ylikonstaapelin huomiota kotietsinnästä päättämisestä annettujen säännösten noudattamiseen tämäntyyppisissä tilanteissa. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisitoimenpiteessä partionjohtajana toimineen ylikonstaapelin huomiota pöytäkirjan pitämisestä kotietsinnässä annettujen säännösten noudattamiseen.