Hyppää sisältöön

Koronavirustaudin luokittelu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi

Diaarinumero: OKV/2263/10/2022 OKV/2878/10/2022
Antopäivä: 6.2.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri saattoi sosiaali- ja terveysministeriön tietoon käsityksensä tartuntatautien luokitteluun liittyvistä seuranta- ja arviointitarpeista sekä yleisvaaralliseksi määriteltävän tartuntataudin oikeudellisista perusteista. Kanteluissa oikeuskansleria pyydettiin selvittämään, onko sosiaali- ja terveysministeriö toiminut lainmukaisesti luokitellessaan koronavirustaudin edelleen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.

Ministeriöillä on eduskunnan hyväksymän lain sisältämän asetuksenantovaltuuden puitteissa harkintavaltaa toimialaansa kuuluvien asetusten sisällön valmistelussa. Oikeuskanslerin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulee kuitenkin harkintavaltansa rajoissa huolehtia siitä, että tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen sisältämä luettelo yleisvaarallisista ja valvottavista tartuntataudeista on jatkuvasti ajantasainen.

Oikeuskansleri piti tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö seuraa yleisvaarallisille tartuntataudeille tartuntatautilaissa säädettyjen vaatimusten täyttymistä säännöllisesti. Kriteerikohtaisesti tehtävän arvioinnin tulisi pohjautua mahdollisimman ajantasaisiin, riittävän monipuolisiin ja luotettaviin sekä avoimesti dokumentoituihin lääketieteelliseen ja epidemiologiseen tietoon perustuviin lähteisiin.

Oikeuskanslerin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulisi ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi tilanteessa, jossa nykyiselle luokittelulle esimerkiksi koronavirustaudin osalta ei enää olisi hyväksyttäviä lääketieteellis-epidemiologisia syitä ja valtiosääntöoikeudellisia perusteita. Ministeriön on myös huolehdittava asiantuntijatahojen sekä keskeisten sidosryhmien kuulemisesta ja osallistumisesta säädösvalmisteluun hyvän lainvalmistelutavan mukaisesti.