Hyppää sisältöön

Korkeimman hallinto-oikeuden menettely päätöksen tiedoksiannossa ym.

Diaarinumero: OKV/809/10/2022
Antopäivä: 8.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri totesi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksiannossa tapahtuneen virheen ja kantelijan tietopyynnöksi otsikoimaan viestiin vastaamisen viivästyneen. Asiassa ilmenneet seikat kokonaisuutena huomioon ottaen apulaisoikeuskanslerilla ei kuitenkaan ollut aihetta puuttua korkeimman hallinto-oikeuden menettelyyn laillisuusvalvonnallisin toimenpitein enemmälti.

Kantelija oli käyttänyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiamiehenään julkista oikeusavustajaa, jonka yhteystietoja ja prosessiosoitetta ei kuitenkaan ollut kirjattu korkeimman hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmään. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan syynä kirjaamattomuudelle on ollut hallintotuomioistuinten uuden asiankäsittely- ja asianhallintajärjestelmän laajamittainen käyttöönotto ja sen käytön yhteydessä tapahtunut inhimillinen erehdys.

Korkein hallinto-oikeus oli yrittänyt lähettää valituslupahakemusasiassa antamansa päätöksen kantelijalle usealla eri tavalla. Päätös oli lähetetty kantelijan asiamiehelle vasta oikeuskanslerinviraston korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemän tiedustelun yhteydessä.

Kantelija ei ollut ilmoittanut uutta postiosoitettaan väestöjärjestelmään, mikä oli saattanut johtaa siihen, että postitse lähetetty päätös ei ollut häntä tavoittanut. Valittajalla ja hänen laillisella edustajallaan, avustajallaan tai asiamiehellään on velvollisuus huolehtia siitä, että hallintotuomioistuimen käytössä on koko asian käsittelyn ajan ajantasaiset yhteystiedot.  Apulaisoikeuskansleri otti lisäksi huomioon, että korkein hallinto-oikeus on kantelijan tapauksen perusteella ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla se pyrkii kehittämään asianhallinta- ja -käsittelyprosessejaan.

Kantelija oli tietopyynnöksi otsikoidussa viestissään tiedustellut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupahakemuksensa ratkaisuun johtaneita perusteluja. Korkein hallinto-oikeus oli vastannut viestiin noin kahden kuukauden jälkeen ja ilmoittanut, ettei korkein hallinto-oikeus voi jälkikäteen selittää päätöksiään tai esittää niille täydentäviä perusteluja. Korkein hallinto-oikeus on oikeuskanslerinvirastolle antamassaan selvityksessä kertonut, että asiakasyhteydenottojen käsittelyä on sittemmin uudistettu pyrkimyksenä turvata toiminnolle enemmän voimavaroja, parempi tiedonkulku ja vastausaikojen lyhentäminen.

Apulaisoikeuskansleri totesi kantelijan korkeimmalle hallinto-oikeudelle lähettämään viestiin vastaamisen viivästyneen. Hän otti arvioinnissaan huomioon kuitenkin itse viestin tulkinnanvaraisuuden sekä korkeimman hallinto-oikeuden toimenpiteet asiakasyhteydenottoihin vastaamisen kehittämiseksi. Kantelijalle tuotiin esille myös mahdollisuus tehdä asiassa uusi julkisuuslaissa tarkoitettu tietopyyntö.