Hyppää sisältöön

Kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotto Covid-19-epidemian hallinnan tueksi

Diaarinumero: OKV/26/20/2020
Antopäivä: 4.5.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri katsoi kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi tehdystä muistiosta antamassa lausunnossaan, että tietosuojaa kunnioittava mobiilisovellus auttaa siirtymään laajamittaisista rajoitustoimista täsmällisemmin ja tarkemmin kohdennettuihin toimiin koronaviruksen leviämisen estämisessä tavalla, joka tukee myös jokaisen oikeutta terveyteen ja sitä tukeviin palveluihin. Ratkaisu tukee tasapainoa itsemääräämisoikeuden ja oikeuden terveyden suojeluun välillä.

Oikeuskansleri piti tärkeänä varmistaa, että alle 13 vuotiaan suojaksi yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetystä huoltajan suostumuksesta palvelun käytölle huolehditaan ja siltä osin kuin palvelussa käsitellään terveystietoa otetaan huomioon potilastietolaissa säädetty alaikäisen oikeus päättää tietojensa luovuttamisesta.

Mobiilisovellus on lisäksi toteutettava Euroopan komission suositusten ja Euroopan tietosuojaneuvoston kannanottojen mukaisella tavalla ja lainvalmistelun aikana on huolehdittava tietosuojariskien ja vaikutusten arvioinnista jonka tulokset on otettava huomioon sovelluskehityksessä.

Yksittäisenä havaintona oikeuskansleri totesi muun ohella, että mikäli lainsäädännöllä on tarkoitus varmistaa, että sovelluksella kerättäviä tietoja käytetään vain muistiossa kuvatussa tarkoituksessa ja muistiossa kuvatulla tavalla, laissa on, poliisilain 2 ja 3 §:n, rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 14 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 ja 20 §:n säännökset huomioon ottaen, syytä nimenomaisesti säätää, että sovelluksen mobiililaitteeseen tai taustajärjestelmään tallentamaa tietoa ei luovuteta poliisille, Tullille tai Rajavartiolaitokselle näiden virkatehtävien hoitamista varten.

Edelleen oikeuskansleri kiinnitti huomiota tarpeeseen huolehtia siitä, että mobiilisovelluken käyttäjille annetaan selkeä tieto sovelluksen toimintaperiaatteista ja riskeistä.