Hyppää sisältöön

Kirkkohallituksen menettely salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/2530/10/2020
Antopäivä: 18.11.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kirkkohallituksen sekä sen johtajan ja kirkkoneuvoksen huomiota perustuslaissa ja julkisuuslaissa turvattuun yksityisyyden suojaan, hallintolaissa säädettyyn velvoitteeseen käsitellä asia asianmukaisesti sekä virkavastuuta ja perus- ja ihmisoikeuksien turvaamista koskevien perustuslain säännösten noudattamiseen.

Kirkkohallitus oli teettänyt papin tehtävää hakeneesta kantelijasta psykologisen henkilöarvioinnin, joka oli tarkoitettu yksinomaan Kirkkohallituksen ja kantelijan käyttöön. Kirkkohallituksen viranhaltija oli kuitenkin luovuttanut asiakirjat ulkopuolisen henkilön tietoon. Kirkkohallitus ja kantelija olivat solmineet salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta aiheutuneen vahingon korvaamiseksi yksityisoikeudellisen sovintosopimuksen. Kantelija oli sopimuksella luopunut kaikista vaatimuksista Kirkkohallitusta kohtaan, jotka koskisivat kyseistä ja muita mahdollisia yksityisyyden suojaan lukeutuvia erimielisyyksiä. Sopimus oli hyväksytty Kirkkohallituksen virastokollegion kokouksessa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka kantelija sopimuksen solmiessaan olisi sinänsä yksityisoikeudellisesti pätevästi ja sitovasti luopunut Kirkkohallitukseen kohdistuvista myöhemmistä vaatimuksistaan, ei Kirkkohallitus kirkollisena viranomaisena ollut voinut sovintosopimuksella pätevästi edellyttää kantelijaa luopumaan perustuslailla turvatusta yksityiselämän ja yksityisyyden suojastaan, johon myös julkisuuslaissa säännelty henkilön yksityisyyttä koskevien asiakirjojen salassapitovelvollisuus perustuu.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan sovintosopimuksen ehto, jolla oli torjuttu muita mahdollisia yksityisyyden suojaan lukeutuvia erimielisyyksiä koskevia vaatimuksia, oli ollut omiaan rajoittamaan kantelijan yksityisyyden suojan toteutumista sekä viranomaistoiminnan valvontaa. Tämä oli ollut vastoin perustuslaissa ja julkisuuslaissa säädettyjä yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä, hallintolaissa säädettyä asian asianmukaisen käsittelyn velvoitetta sekä virkavastuuta koskevia perustuslain säännöksiä. Toiminta oli ollut myös ristiriidassa perustuslaissa säädetyn julkista valtaa koskevan perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvoitteen kanssa.