Hyppää sisältöön

Kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen antaminen ja tiedoksianto

Diaarinumero: OKV/2508/10/2020
Antopäivä: 27.9.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin lastensuojelun huomiota kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen antamiseen ja tiedoksiantoon sosiaalihuoltolain ja hallintolain mukaisesti.

Kantelijan 17-vuotias tytär oli muuttanut omaan asuntoon, ja kantelija oli pyytänyt lastensuojelusta tukea tyttären asumiseen. Avohuollon tukitoimena käsiteltyä tukea ei myönnetty, mutta kantelijan mukaan hän ei ollut pyynnöistään huolimatta saanut asiasta kirjallista muutoksenhakukelpoista päätöstä. Sosiaalityöntekijä oli vastannut kantelijan ensimmäiseen pyyntöön sähköpostiviestillä. Kantelijan tiedusteltua päätöstä kuukauden kuluttua uudelleen päätös oli tehty, mutta sitä ei ollut lähetetty kantelijalle, vaan ainoastaan tyttärelle.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan vaatimus muutoksenhakukelpoisen ja hallintolain edellyttämällä tavalla perustellun kirjallisen päätöksen antamisesta toteuttaa perustuslaissa säädettyä hyvää hallintoa ja asiakkaan oikeusturvaa. Ratkaisun saaminen kirjallisesti edistää sitä, että päätökseen tyytymättömällä on tosiasialliset edellytykset saada tietoonsa päätöksen perusteet ja että hän voi harkintansa mukaan hakea päätökseen muutosta. Myös kantelijalle alaikäisen tyttärensä huoltajana olisi tullut antaa oma-aloitteisesti ja ilman aiheetonta viivytystä kirjallinen muutoksenhakukelpoinen päätös hänen tyttärelleen hakemastaan asumisen tuesta sosiaalihuoltolain ja hallintolain mukaisesti.

Hallintolain mukaan sekä kantelijan 17-vuotiaalla lapsella että hänen huoltajallaan on ollut kummallakin erikseen puhevalta asiassa ja oikeus hakea päätökseen oikaisua. Päätös olisi tullut toimittaa tiedoksi kummallekin erikseen. Koska kantelijalle ei ollut annettu tiedoksi hänen tyttärensä asiassa tehtyä päätöstä eikä kantelija tämän vuoksi ollut voinut kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen puuttuessa saattaa asiaa oikaisuvaatimuksena tutkittavaksi, hänen oikeusturvansa ei ollut toteutunut säännösten edellyttämällä tavalla. Kantelija oli kertomansa mukaan sattumalta saanut tietää päätöksestä tyttäreltään. Kantelijan lähetettyä asiasta sähköpostia hänen sähköpostinsa oli käsitelty oikaisuvaatimuksena päätökseen. Asian käsittely oikaisuvaatimuksena oli joka tapauksessa viivästynyt päätöksen tiedoksiannon laiminlyönnin vuoksi.