Hyppää sisältöön

Kielelliset oikeudet tutkimuksen tarpeen selvittämisessä

Diaarinumero: OKV/1263/1/2018
Antopäivä: 30.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi sairaanhoitopiirin tietoon kielellisten oikeuksien toteuttamisesta esittämänsä näkemykset. Hänen mukaansa erityisesti silloin, kun kysymys on haavoittuvassa asemassa olevista potilaista, kuten lapsista, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että potilas voi käyttää kieltä, jolla hän kykenee parhaiten ilmaisemaan itseään ja jota hän kykenee parhaiten ymmärtämään. Lapsella on yhtäläinen oikeus käyttää omaa kieltään, suomea tai ruotsia, kuin aikuisella. Viranomaisen tulee järjestää toimintansa siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti kaikissa tilanteissa.

Kantelijan ruotsinkielisten lasten yksilöpsykologisen tutkimuksen tarvetta selvittäneessä työparissa ei välillä ollut ollut riittävän sujuvaa ruotsia puhuvaa henkilöä. Selvityksen mukaan työskentelyssä oli lasten äidin kanssa sovittu suomen ja ruotsin kielen käyttämisestä siten, että tutkimuksen tarvetta selvittäneet henkilöt ja lasten äiti ymmärsivät toisiaan. Selvityksestä ei ilmennyt, kuinka mahdollinen kommunikointi kantelijan lasten kanssa oli kyseisellä aikavälillä järjestetty. Potilasasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella lapsilla ei kyseisenä ajanjaksona olisi ollut kuitenkaan tapaamisia heidän tutkimuksen tarvettaan selvittäneiden tahojen kanssa. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri saattoi sairaanhoitopiirin tietoon ainoastaan yleisesti kielellisistä oikeuksista esittämänsä näkemykset.