Hyppää sisältöön

Kelan parannettava saamenkielisiä palvelujaan

Diaarinumero: OKV/1161/1/2018
Antopäivä: 25.9.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kela on laiminlyönyt saamenkielisten palvelujen kehittämisen perustuslain ja saamen kielilain edellyttämällä tavalla. Saamenkielisen verkkoasiointimahdollisuuden puuttuminen loukkaa saamenkielisten yhdenvertaisuutta Kelan palvelujen saamisessa ja varsinkin saamelaisten kotiseutualueella henkilöstön tulee pystyä palvelemaan saameksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kelan tulee kiinnittää vakavaa huomiota asian korjaamiseen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kelan tulee huolehtia saamenkielisten kielellisten oikeuksien toteuttamisesta ja edistämisestä. Tästä syystä hän pyysi Kelaa ilmoittamaan 30.4.2020 mennessä niistä toimenpiteistä, joilla se toteuttaa saamenkieliset palvelunsa saamenkielisten oikeuksien edellyttämällä tavalla.

Toimivalla verkkoasiointipalvelulla on erityisen tärkeä merkitys, kun kehitetään ja lisätään hallinnon digitalisaatiota. Saamelaisten kielellisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden kanssa ei ole sopusoinnussa se, että tämä palvelukanava on jäänyt saamenkielisten asiakkaiden ulottumattomiin. Saamen kielen merkistöihin liittyviä seikkoja ei voi pitää hyväksyttävänä syynä siihen, että saamenkieliset ovat eri asemassa. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan Kelan verkkoasiointipalvelun tärkeys ja digitalisaation hyödyllisyys korostuvat saamelaisten kotiseutualueella, koska alueella on pitkät välimatkat ja Kelan toimipaikkoja on vähän alueen maantieteelliseen kokoon nähden. 

Saamen kielilaki edellyttää, että henkilöstö pystyy palvelemaan myös saameksi ja että henkilöstöllä on viranomaisen tehtävien edellyttämä saamen kielen taito. Säännöksen mukaan viranomaisen on huolehdittava näiden vaatimusten täyttymisestä ottaessaan henkilöstöä palvelukseen. Koska saamen kielilaki on ollut voimassa jo 15 vuotta, olisi Kelan tullut huolehtia rekrytoinnein ja saamen kielen koulutuksella saamen kielen taitoisen henkilöstön saamisesta.

Kelan mukaan heillä on parhaillaan meneillään saamenkielisten palveluiden kartoitus ja kehittämistyö. Hankesuunnitelma on vielä käsiteltävänä ja hyväksymättä. Kela sanoo kehittämistyön olevan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista, ja tarkoituksena on, että saamelaisten kielelliset oikeudet ja kielilain velvoitteet täyttyvät kaikilta osin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tämä kehittämistyö on viivästynyt, sillä saamen kielilaki on tullut voimaan jo vuoden 2004 alussa. Näin on myös, kun huomioidaan perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteet. Selvityksessään Kela kertoo pikemmin aikomuksistaan kuin lain jo pitkään edellyttämien velvoitteiden toteuttamisesta.
 
Saamen kielilaki edellyttää muun muassa, että yleisön käytettäväksi tarkoitetut lomakkeet ja niiden täyttöohjeet on saamelaisten kotiseutualueella annettava myös saamen kielellä. Kela kertoo selvityksessään pyrkivänsä käännättämään keskeisimmät etuuksia koskevat lomakkeet kaikille kolmelle saamen kielelle ja julkaisemaan ne Kelan verkkosivuilla. Kotiseutualueella sijaitsevissa Kelan yksiköissä tulisi lomakkeita asettaa näkyvästi esille. Apulaisoikeuskanslerin mukaan herää kysymys, onko esitteiden ja lomakkeiden saamen kielellä julkaiseminen riittävän kattavaa tarpeeseen nähden ja täyttääkö se saamen kielilain vaatimukset.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kelan on tarpeen kehittää edelleen myös saamenkielisten asiakkaiden palvelua taksimatkojen suorakorvausmenettelyssä. Saatujen selvitysten mukaan Kela oli ryhtynyt taksimatkojen suorakorvausmenettelyä koskeviin korjaaviin toimiin vasta palautteen saamisen jälkeen. Saamenkielisten asiakkaiden palveluun ei ollut Kelassa alun perin kiinnitetty riittävää huomiota.