Hyppää sisältöön

Kelan olisi tullut vastata tiedusteluihin ja käsitellä etuusasia viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/2318/1/2017
Antopäivä: 21.11.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota velvollisuuteen käsitellä asiat ja vastata asioiden käsittelyä koskeviin tiedusteluihin viivytyksettä hallintolain ja perustuslain säännösten mukaisesti.

Kela oli ensin evännyt kantelijan peruspäivärahan työttömyysjaksolta elo–syyskuussa 2015 ja sitten myöntänyt sen TE-toimiston antamien työvoimapoliittisten lausuntojen perusteella. Kolmannen, puolitoista vuotta myöhemmin annetun työvoimapoliittisen lausunnon perusteella päivärahaa ei olisikaan tullut myöntää. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli asiaa sekä kantelijan valituksen että Kelan tekemän poistoesityksen perusteella ja antoi ratkaisunsa keväällä 2017 ja tammikuussa 2018. Kantelija oli ollut useasti yhteydessä Kelaan ja pyytänyt asiansa käsittelemistä sen jälkeen, kun lautakunta oli päätöksessään katsonut, että kantelijalla oli ollut oikeus peruspäivärahaan. Kela oli vastannut yhteydenottoihin ja antanut kantelijalle uuden päätöksen vasta apulaisoikeuskanslerin selvitys- ja lausuntopyynnön saavuttua Kelaan.

Kelan selvityksen mukaan kantelijan viestien käsittelyssä oli tapahtunut menettelyvirhe. Kantelijalle ei ollut vastattu vaan viestit oli liitetty muutoksenhakutyöhön. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolain säännösten mukaisesti viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu vastata asian käsittelyn vaihetta ja aikataulua koskeviin tiedusteluihin.

Päätöksen antamisen osalta Kela kertoi odottaneensa muutoksenhakulautakunnan ratkaisua poistoesitykseen. Apulaisoikeuskansleri totesi, että päätös kantelijalle olisi voitu antaa viipymättä lautakunnan päätöksen saavuttua. Poistoesityksen ratkaisun odottaminen oli viivyttänyt päätöksen antamista aiheettomasti, ja toisaalta Kela oli selvityksessään todennut, että poistoesitys olisi myös voitu peruuttaa. Hallintolaissa säädetystä asioiden yhdessä käsittelemisestä ei saa aiheutua haitallista viivytystä, eikä asioiden yhdessä käsittely apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan ole ollut tässä tapauksessa perusteltua. Lisäksi Kela ei ollut esittänyt syytä sille, miksi se oli tehnyt päätöksen vasta noin neljä kuukautta muutoksenhakulautakunnan antaman poistopäätöksen jälkeen. Apulaisoikeuskansleri piti myös tätä käsittelyaikaa kohtuuttoman pitkänä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että huomioon ottaen perustuslain ja hallintolain säännökset kantelijan peruspäivärahaa koskevan asian käsittely oli aiheettomasti viivästynyt.