Hyppää sisältöön

Kelan menettely valitusasian toimittamisessa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle

Diaarinumero: OKV/304/1/2012
Antopäivä: 25.4.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli valittanut Kansaneläkelaitoksen  hylkäävästä päätöksestä työkyvyttömyyseläkeasiassaan. Kansaneläkelaitos ei oikaissut päätöstä, eikä asiassa Kansaneläkelaitoksen lausunnon mukaan pyydetty sellaista lisäselvitystä, jonka perusteella  valitusasian toimittamisessa muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi olisi voitu soveltaa kansaneläkelain 79 §:n  pidempää 60 päivän määräaikaa.  Näin ollen valitusasia olisi tullut toimittaa sosiaali­turvan muutoksenhakulautakuntaan 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Kansaneläkelaitos oli kuitenkin toimittanut valitusasian sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan vasta  noin kuukausi kansaneläkelain 79 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että valitusten siirtoa koskevat määräajat ovat laissa säädettyjä ja siten ehdottomia, ja niiden noudattaminen on välttämätöntä. Määräajat ovat myös lainsäätäjän keino toteuttaa asioiden viivytyksetöntä käsittelyä. Kansaneläkelaitos on siten menetellyt kantelijan valitusasian käsittelyssä lainvastaisesti.

Kansaneläkelaitoksen lausunnon mukaan tapausta selvitettäessä oli ilmennyt, että kysymys ei ollut yksittäistapauksesta. Tämän vuoksi Kansaneläkelaitoksessa muun muassa valitusasioiden käsittelyprosessin tehokkuus ja käytössä olevat seurantavälineet arvioidaan uudelleen, muutoksenhakutyön resursointia lisätään ja työprosessin toimivuus arvioidaan.  

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota valitusasian siirrolle säädettyjen määräaikojen noudattamiseen ja pyysi Kansaneläkelaitosta ilmoittamaan viimeistään 1.8.2013 niistä korjaavista toimenpiteistä, joihin päätös on antanut aihetta.