Hyppää sisältöön

Kelan ja TE-toimiston menettely etuusasioiden käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1547/10/2020
Antopäivä: 4.11.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolaissa säädettyyn palvelun ja asian käsittelyn asianmukaisuuteen.

Kantelija oli kuntoutusrahaa koskevassa asiassaan joutunut tekemään Kelalle useita oikaisuvaatimuksia ja asiassa oli annettu useita eri päätöksiä. Kela ei ollut ensimmäistä päätöstä tehdessään selvittänyt riittävästi kuntoutusrahan perusteena olleita kuuden kuukauden työtuloja. Lisäksi päätöksen perusteluissa oli ollut puutteita. Kela oli myös hankkinut palkkatietoja suoraan kantelijan työnantajilta, vaikka sen olisi tullut pyytää selvitystä ensisijaisesti asiakkaalta. Myös sovitellun työttömyysetuusasian käsittely oli ollut huolimatonta, koska TE-toimiston työvoimapoliittista lausuntoa ei ollut asianmukaisesti otettu huomioon.

Viranomaisen on kaikissa asian käsittelyvaiheissa oltava huolellinen hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon ja asian käsittelyn ja palvelun asianmukaisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kela oli kantelijan asiaa käsitellessään laiminlyönyt nämä velvoitteet.

Kantelija arvosteli Kelaa myös tulorekisteritietojen käyttämisestä hänen tietämättään sekä sitä, että TE-toimisto ja Kela olivat vaihtaneet keskenään kantelijaa koskevia tietoja. Apulaisoikeuskansleri viittasi työttömyysturvalain säännöksiin, joiden nojalla TE-toimistolla ja Kelalla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden rajoitusten estämättä työttömyysturva-asioiden hoitamista varten tarvitsemansa välttämättömät tiedot esimerkiksi valtion viranomaiselta sekä työnantajalta, eli näin ollen myös toisiltaan. Kelan oikeus käyttää tulorekisterin tietoja puolestaan perustui tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että TE-toimisto ja Kela eivät olleet kantelijaa koskevassa asiassa hankkineet tai käyttäneet kantelijaa koskevia tietoja lainvastaisesti tai muutoinkaan virheellisesti.

Kantelija epäili Kelan päätöksenteon perustuneen profilointiin ja automaattiseen päätöksentekoon. Kela oli antamassaan selvityksessä kuitenkin todennut, että kuntoutusrahaa ja soviteltua työttömyysetuutta koskevat päätökset eivät perustuneet automaattiseen käsittelyyn ja päätöksentekomenettelyyn. Apulaisoikeuskansleri viittasi myös Kelan automaattista päätöksentekoa koskevaan oikeuskanslerin omaan aloitteeseen ja selvitystyöhön kevättalvella 2021 (OKV/131/70/2020, 21.4.2021) sekä Kelan kotisivuillaan esittämiin tietoihin automaattisesta päätöksenteosta.

Apulaisoikeuskanslerilla ei käytettävissään olleen selvityksen perusteella ollut perusteita todeta, että Kelan päätökset olisivat perustuneet yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuun profilointiin tai olleet sellaisia automaattisessa päätöksentekomenettelyssä tehtyjä ratkaisuja, joiden käsittelyssä Kela olisi toiminut perustuslain tai hallintolain vastaisesti, edellä todettuja asianmukaisen ja huolellisen asian käsittelyn laiminlyöntejä lukuun ottamatta.