Hyppää sisältöön

Kelan etuuksien maksaminen asiakkaille, joilla ei ole pankkitiliä; Kelan maksuosoitukset ja prepaid-kortit

Diaarinumero: OKV/84/10/2020
Antopäivä: 4.8.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kela ei menetellyt lainvastaisesti maksaessaan etuuksia niille asiakkaille, joilla ei ole pankkitiliä, joko maksuosoituksena tai prepaid-kortille. Apulaisoikeuskanslerilla ei myöskään ollut saadun selvityksen perusteella aihetta puuttua laillisuusvalvonnallisin toimenpitein Kelan prepaid-kortin ulkonäköön, kortin käytettävyyteen ja sen käytön seuraamiseen taikka korttinostoista perittäviin palvelumaksuihin.

Mikäli Kelan etuutta ei ole mahdollista maksaa pankkitilille, Kela käyttää muuna maksutapana pääasiassa maksua etuudensaajalle annettavalle prepaid-kortille ja poikkeustilanteissa maksuosoitusta. Pankkipalvelujen kilpailutuksen yhteydessä maksuosoitusten toimittajaksi oli Kelan hankintapäätöksessä valittu Y-pankki.

Kela oli 11.5.2020 ottanut puhelimitse yhteyttä kantelijan puolisoon, joka hoitaa kantelijan asioita valtakirjalla. Puolisolle oli kerrottu maksuosoituksia maksavan pankin vaihdoksesta, ja että muutos tapahtuu 15.6.2020. Kantelijan puolison kanssa oli keskusteltu muun ohessa eri maksuvaihtoehdoista maksuosoituksena maksamisen lisäksi (tilimaksu ja prepaid-kortti) sekä tarkistettu lähimmät Y-pankin kassapalveluita tarjoavat konttorit. Puhelussa oli keskusteltu myös prepaid-kortista. Lisäksi kantelijalle oli postitettu kirjeellä tietoa vaihdoksesta ja lähetetty hänen puolisonsa pyynnöstä tietoa viestillä puolison asiointipalvelun kautta. Kantelijalle oli sittemmin tilattu prepaid-kortti.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Kela oli menetellyt pankin vaihtumista koskevasta asiasta kantelijalle informoidessaan hallintolaissa säädetyn palvelu- ja neuvontaperiaatteen mukaisesti. Pankin vaihto ei myöskään ollut johtanut yleisemmin siihen, etteikö etuuksien saajilla olisi ollut erilaisia vaihtoehtoja käytettävissään etuuden saamiseksi ja vastaanottamiseksi. Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan pankkivaihdos ei näin ollen myöskään ollut yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallinen. Apulaisoikeuskansleri ei kantelun perusteella havainnut Kelan toiminnassa muutakaan lainvastaista tai virheellistä menettelyä, joka olisi antanut antaisi aihetta toimenpiteisiin.