Hyppää sisältöön

Kaupunki peri varhaiskasvatuksesta lakiin perustumattomia maksuja

Diaarinumero: OKV/714/1/2018
Antopäivä: 18.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: ehdotus oikeussääntöjen kehittämiseksi

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain oikeaan soveltamiseen. Apulaisoikeuskansleri esitti myös, että kaupunki hyvittää asiakkailta perimänsä, lakiin perustumattomat maksut, jos niitä ei ole vielä peruttu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa säädetään, että jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan loman ajaksi, mutta eivät peruuta paikkaa, voidaan peruuttamattomasta paikasta periä maksu. Lain mukaan maksu on puolet lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos perheen tulot ovat niin pienet, että heiltä ei peritä kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä loman ajaksi varatusta varhaiskasvatuspaikasta periä puolet pienimmästä kuukausimaksusta.

Kantelijan mukaan kaupungin perimät maksut eivät perustuneet lakiin, koska kaupunki peri maksuja varhaiskasvatuksesta määrätyn kuukausimaksun lisäksi.

Varhaiskasvatuksesta vastaava opetus- ja kulttuuriministeriö totesi apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että lain mukaan määrättävä kuukausimaksu muodostaa sen enimmäismäärän, joka perheeltä voidaan periä. Ministeriön mukaan maksua ei voida periä kuukausimaksun lisäksi. Kyseisen lainkohdan tarkoittamassa tilanteessa voidaan periä jompikumpi maksuista.

Kaupunki myönsi selvityksissään, että kyseistä maksua oli peritty varhaiskasvatuksesta määrätyn kuukausimaksun lisäksi.  Vuoden 2018 elokuusta vuoden 2019 heinäkuuhun kaupunki oli perinyt näitä maksuja noin 140 kappaletta. Kaupungin selvityksen mukaan heidän tulkintansa vastasi lain tarkoitusta ja toisaalta lainkohdan oikeasta soveltamisesta oli erehdytty virheellisen koulutuksen ja informaation vuoksi. Kaupunki ilmoitti luopuneensa vuoden 2020 alussa kyseisten maksujen perinnästä.

Apulaisoikeuskansleri kehotti opetus- ja kulttuuriministeriötä harkitsemaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain säännösten selkeyttämistä.