Hyppää sisältöön

Kaupunki ei ollut menetellyt lainvastaisesti perustaessaan Koto–toimistoon rukouspaikan

Diaarinumero: OKV/692/1/2011
Antopäivä: 27.3.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija kanteli siitä, että maahanmuuttajien niin sanotussa Koto-toimistossa sijaitsi kaupungin verkkosivujen mukaan moskeija. Kantelija piti moskeijan perustamista hallintolain vastaisena, sillä viranomainen oli perustaessaan moskeijan käyttänyt toimivaltaansa muuhun kuin lain mukaan hyväksyttävään tarkoitukseen.

Kaupungin antaman selvityksen mukaan Koto-toimistossa oli vuoden 2009 alussa sijainnut pieni kaikille tarkoitettu rukouspaikka, jonka toiminta oli kestänyt vain muutaman viikon ajan. Verkkosivuilla julkaistu tieto oli näin ollen virheellinen ja vanhentunut. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupunki ei ollut rukouspaikan perustamisessa menetellyt hallintolain vastaisesti. Koto-toimiston toiminta oli osa voimassa olleen kotouttamislain mukaista toimintaa, jonka tehtävänä on auttaa ja edistää maahanmuuttajien integraatiota. Kotoutumistoiminta voi pitää sisällään monenlaisia viranomaisen toimia ja palvelurakenteen uudistamista.  Rukouspaikan voitiin katsoa olevan osa kotouttamistoimintaa.

Koska selvityksen mukaan aloite rukouspaikkaan oli tullut alueen muslimiväestöltä ja rukouspaikkaa kutsuttiin kaupungin sivuilla moskeijaksi, apulaisoikeuskansleri tarkasteli asiaa myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Hän katsoi, että kuvatunlainen toiminta edisti yhdenvertaisuutta tarjotessaan mahdollisuuden oman uskonnon harjoittamiseen kodin ulkopuolella myös sille ryhmälle, jolla sitä tuolloin ei kyseisellä paikkakunnalla ollut. Kysymys oli positiivisesta erityiskohtelusta, joka on sallittua, mikäli sen sisältämät toimet ovat luonteeltaan väliaikaisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Sen sijaan apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupunki ei ollut toteuttanut asianmukaisesti kuntalain mukaista tiedotusvelvollisuuttaan siltä osin, kun se verkkosivuillaan virheellisesti kertoi, että Koto-toimiston tiloissa oli sijainnut moskeija.  Lisäksi rukouspaikkaa koskeva virheellinen informaatio oli ollut kaupungin sivuilla yli kahden vuoden ajan sen jälkeen, kun rukouspaikka oli poistettu käytöstä.  Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupungin julkaiseman informaation on vastattava todellista asiantilaa. Tämä on tärkeää myös yleisen viranomaistoimintaa kohtaa tunnetun luottamuksen takia. Tästä syystä hän kiinnitti kaupungin huomiota siihen, että kuntalain mukainen kunnan yleinen tiedotusvelvollisuus edellyttää, että kunnan toiminnastaan antama tiedotus on luotettavaa ja vastaa todellista asiaintilaa.