Hyppää sisältöön

Kaupunginjohtajan menettely satamamaksua koskevassa asiassa

Diaarinumero: OKV/591/10/2020
Antopäivä: 7.4.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginjohtajan huomiota kuntalain ja hallintolain noudattamiseen satamamaksua koskevassa asiassa.

Vierasvenesatamassa vierailleelta veneilijältä oli peritty 50 euron suuruinen satamamaksu. Veneenomistaja oli pyytänyt kaupunginjohtajalta maksun palauttamista. Kaupunginjohtaja oli pyytänyt teknisen toimen johtajaa tekemään viranhaltijapäätöksen satamamaksun palauttamiseksi. Pyyntö oli jäänyt toteutumatta. Veneenomistaja toisti pyyntönsä kaupunginjohtajalle ja kaupunginjohtaja oli toistanut pyyntönsä teknisen toimen johtajalle. Maksu palautettiin veneenomistajalle teknisen toimen johtajan viranhaltijapäätöksellä. Asian myöhemmässä käsittelyssä kaupungin tekninen lautakunta pysytti viranhaltijapäätöksen. Kantelija teki tästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka johdosta lautakunta lopulta päätti periä palautetun satamamaksun takaisin veneenomistajalta. Kaupunki laati lautakunnan päätöksen johdosta veneenomistajalle laskun. Laskun maksoi kaupunginjohtaja.

Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kuntalaki ei anna kaupunginjohtajalle oikeutta käyttää otto-oikeutta sellaiseen päätökseen, jonka lautakunta on antanut oikaisuvaatimuksen johdosta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun lautakunnan päätökseen voidaan hakea muutosta vain kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Saadun selvityksen mukaan kaupunginjohtaja tai kukaan muukaan kunnallisvalituksen tekemiseen oikeutettu ei ollut hakenut muutosta lautakunnan tekemään päätökseen. Kyseinen päätös oli näin ollen jäänyt lainvoimaiseksi eikä kaupunginjohtajalla olisi ollut oikeutta sivuuttaa lautakunnan asiasta tekemää päätöstä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kuntalain säännökset eivät anna kaupunginjohtajalle toimivaltaa ohittaa kuntalaissa säädettyjä päätöksenteko- ja muutoksenhakumekanismeja. Myöskään hallintolaista ilmeneviä viranomaisen harkintavaltaa ohjaavia yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita ei voida tulkita ja soveltaa sillä tavoin, että ne olisivat oikeuttaneet kaupunginjohtajan poikkeamaan lautakunnan asiassa antamasta nimenomaisesta päätöksestä. Kaupunginjohtajan menettely ei siten ollut kuntalain eikä hallintolain mukaista.

Kuntalaissa säädettyjä menettelyjä noudattamalla turvataan myös hallinnossa asioivien tasapuolinen kohtelu sekä viranomaistoiminnan ja ratkaisukäytännön johdonmukaisuus. Kaupunki oli todennut antamassaan selvityksessä, että kyse oli ollut kaupungin talouden kokoon nähden pienestä asiasta, eikä kaupungin taloudellisia ja oikeudellisia resursseja haluttu kuluttaa tässä asiassa enempää. Kaupunki oli lopulta saanut satamamaksun kärsimättä taloudellista vahinkoa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että näillä seikoilla ei ollut merkitystä kaupunginjohtajan toimivaltuuksien rajoja ja hänelle kuuluvan harkintavallan laajuutta arvioitaessa. Apulaisoikeuskansleri otti kuitenkin nämä seikat huomioon laillisuusvalvonnallista seuraamusta harkitessaan.