Hyppää sisältöön

Kaupungin terveydenhuollon toiminta takaisinsoittopyyntöjen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1597/10/2020
Antopäivä: 14.7.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi kaupungille huomautuksen perustuslain, hallintolain ja terveydenhuoltolain vastaisesta menettelystä sekä kaupungin avosairaanhoidon johtavalle ylilääkärille huomautuksen perustuslain, hallintolain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja terveydenhuoltolain vastaisesta menettelystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti lisäksi johtavaa ylilääkäriä sijaistaneen ylilääkärin vakavaa huomiota toimia virkatehtävissään perustuslain ja hallintolain mukaisesti sekä velvollisuuteen suorittaa virkasuhteeseensa kuuluvat tehtävät asianmukaisesti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti.

Kaupunki oli vastannut siitä, että terveysasemille soittaneiden henkilöiden takaisinsoittopyynnöt oli talvella ja kesällä 2020 poistettu kolmeen otteeseen kaupungin terveyspalvelujen puhelinjärjestelmästä. Apulaisoikeuskanslerin varovaisen arvion mukaan tuhannet puhelut olivat jääneet vaille yhteydenottoa ja näin ollen myös huomattava määrä henkilöitä ei ollut saanut terveysasemilta apua.  Apulaisoikeuskansleri piti hyvin todennäköisenä, että osa näistä soittajista ei ollut itse ottanut myöskään myöhemmin uudestaan yhteyttä terveysasemille vaan oli jäänyt odottamaan takaisinsoittoa. Hän piti myös mahdollisena, että kaupungin menettely oli voinut vaarantaa joidenkin soittajien terveyden.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kaupungin menettely oli ollut muun ohessa vastoin terveydenhuoltolaissa säädettyä laadukkaan, turvallisen ja asianmukaisesti toteutetun terveydenhuollon toiminnan vaatimuksia sekä samassa laissa kunnalle säädettyä velvoitetta järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Menettely oli ollut laajamittaista ja järjestelmällistä. Apulaisoikeuskansleri piti kaupungin menettelyä epäasianmukaisena ja terveyspalvelujen tarpeessa olevien asiakkaiden terveyttä vakavasti vaarantavana.

Terveysasematoiminnan puhelinjonossa olleet puhelut oli käytännössä poistettu (”nollattu”) puhelintoimintaa toteuttavassa asiakaspalvelukeskuksessa (ASPA). Määräyksen puhelujonojen poistamisesta oli asiakaspalvelukeskuksen päällikölle antanut 13.-15.3.2020 ja 24.7.2020 kaupungin avosairaanhoidon johtava ylilääkäri. Tämän lisäksi hän oli käynyt häntä ajalla 27.7.-9.8.2020 sijaistaneen ylilääkärin kanssa keskustelua puhelujonojen poistamisesta, minkä jälkeen ylilääkäri oli antanut määräyksen puhelujonojen poistamisesta 31.7.2020. Asiakaspalvelukeskuksen päällikkö oli välittänyt määräykseen perustuvan tehtävän iltavuorossa olevalle työntekijälle.

Apulaisoikeuskansleri antoi avosairaanhoidon johtavalle ylilääkärille huomautuksen edellä kerrotusta menettelystä. Olosuhteet huomioon ottaen apulaisoikeuskansleri katsoi, että johtavaa ylilääkäriä sijaistaneen ylilääkärin toiminta ei ollut yhtä moitittavaa.