Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely tiedustelun ja tietopyynnön käsittelemisessä

Diaarinumero: OKV/2038/10/2022
Antopäivä: 8.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin kaupungin huomiota julkisuuslain, tiedonhallintalain sekä hallintolain mukaisten palveluperiaatteen ja viranomaisen neuvontavelvollisuuden noudattamiseen. 

Kantelija oli tehnyt kaupungille tiedustelun ja tietopyynnön koskien eläkeläisille ja työttömille myönnettävän palvelukeskuskortin myöntämisen edellytyksiä, koska asiaa koskeva kaupungin verkkosivuilla oleva linkki ei toiminut. Kantelija piti tiedusteluun saamaansa vastausta puutteellisena, minkä vuoksi kantelija teki uuden tiedustelun ja asiaa koskevan tietopyynnön kaupungin kirjaamoon. Kun tiedusteluun ei vastattu, tiedusteli kantelija vastauksen viipymistä. Viipymistä koskevaan tiedusteluun vastannut taho ei ollut havainnut viestiketjuun sisältynyttä tietopyyntöä, eikä pyydettyjä tietoja siten vieläkään toimitettu. Kantelijalle annettiin hänen pyytämänsä tiedot vasta sen jälkeen, kun kaupunki oli vastaanottanut sen menettelyä koskevan apulaisoikeuskanslerin selvitys- ja lausuntopyynnön.

Kantelija ei ollut saanut pyytämäänsä julkista asiakirjaa julkisuuslain edellyttämässä kahden viikon määräajassa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että keskeistä on kiinnittää huomiota tiedonsaantioikeuksien toteuttamisen prosesseihin, jotta tiedonhallintayksikössä ei ole epäselvyyttä sille osoitettujen yhteydenottojen luonteesta ja niiden käsittelemisen vastuista. Kaupungin on huolehdittava siitä, että tiedonhallintalaissa säädettyjen velvoitteiden laiminlyöminen ei johda julkisuuslain säännösten noudattamatta jättämiseen ja että tiedonhallinta järjestetään muutoinkin hyvän hallinnon perusteiden edellyttämällä tavalla.