Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely tiedottamisessa

Diaarinumero: OKV/1303/1/2011
Antopäivä: 3.2.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupunki oli antanut tiedotusvälineille kantelijaa koskevan tiedotteen. Kantelija pyysi tutkimaan, oliko kaupungin menettely ollut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaista.

Kaupungin tiedotusvälineille antamasta tiedotteesta ilmeni, että kantelijalle ole myönnetty vammaispalvelulain perusteella korvausta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, minkä lisäksi tiedotteesta ilmeni kantelijan sosiaalihuollon asiakkuus. Edelleen tiedotteesta oli pääteltävissä kantelijan vammaisuus, vaikka se ei siitä yksityiskohtaisemmin ilmennyt. Apulaisoikeuskansleri totesi, että edellä mainitut tiedot ovat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja julkisuuslain perusteella ehdottomasti salassa pidettäviä tietoja eikä viranomaisella ole harkintavaltaa niiden luovuttamisessa sivullisille. Hän saattoi kaupungin tietoon käsityksensä, jonka mukaan kaupungin viranhaltijoiden menettely heidän antaessaan sivullisille tiedon kantelijan koskevista salassa pidettävistä tiedoista oli julkisuuslain 23 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin 25 kohdan vastaista.