Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely omaishoitajuusasiassa

Diaarinumero: OKV/1052/10/2020
Antopäivä: 25.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tietoon käsityksensä sosiaalihuoltolain ja hallintolain neuvontaa ja ohjausta koskevien säännösten soveltamisesta omaishoitajuusasiassa.

Kantelijan puoliso oli aiemmin asunut kotona, mutta hänet oli siirretty muistihäiriöiden ja käytösmuutosten vuoksi hoidettavaksi hoivakodin kriisiosastolle. Myöhemmin kantelijan puoliso oli siirretty hoivakodin arviointi- ja kuntoutusosastolle, josta hänet oli sittemmin kotiutettu. Kantelija arvosteli kaupungin menettelyä puolisonsa kotiuttamisessa ja hoivan järjestämisessä. Kantelijan mukaan hänet oli vastoin tahtoaan painostettu omaishoitajaksi.

Sosiaalihuoltolaki edellyttää sosiaalipalvelujen järjestämistä myös tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi. Lain 6 §:ssä säädetään sosiaalihuollon neuvonnasta ja ohjauksesta. Tätä neuvonta- ja ohjausvelvoitetta täydentävät hallintolain säännökset viranomaisen palvelu- ja neuvontaperiaatteesta.

Kaupunki korosti antamassaan selvityksessä arviointi- ja kuntoutusjakson tavoitteena olleen ensisijaisesti asiakkaan eli kantelijan puolison kotiutuminen ja sen arviointi, onko asiakkaalla voimavaroja ja toimintakykyä kotona pärjäämiseksi. Käytettävissä olleen selvityksen perusteella apulaisoikeuskanslerilla ei ollut aihetta epäillä kaupungin painostaneen kantelijaa suostumaan puolisonsa omaishoitajaksi. Sama koski sitä, etteikö kantelijan puolison kotiuttamisessa omaan kotiinsa ja kotiin annettavien hoiva- ja tukipalveluiden järjestämisessä olisi toimittu puolison näkökulmasta ja hänen tarpeensa huomioon ottaen asianmukaisesti lainsäädäntöä noudattaen. Apulaisoikeuskansleri kuitenkin katsoi, ettei kantelijaa ollut neuvottu ja tuettu riittävästi, kun hänen puolisoaan oltiin kotiuttamassa ja kysymys hoitovastuun jakautumisesta ja puolisoiden yhdessä asumisesta sekä omaishoitajuudesta tuli ajankohtaiseksi. Kantelijan voimavarat, toimintakyky ja mielipide olisi tullut kattavammin selvittää ja häntä olisi tullut monipuolisemmin opastaa erilaisista palveluista ja tukimuodoista.