Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely asiakirjapyyntöön vastaamisessa ja kokousaineistojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa

Diaarinumero: OKV/32/10/2020
Antopäivä: 27.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota julkisuuslain säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöihin vastaamisessa ja saattoi sen tietoon näkemyksensä kunnan tiedottamisvelvollisuudesta. Kantelija oli arvostellut kaupungin menettelyä asiakirjapyyntöön vastaamisessa ja asiakirjojen julkaisukäytännön muuttamisessa.

Kaupunki oli antanut kantelijan tekemään asiakirjapyyntöön vastauksen, josta ei käynyt ilmi, oliko kantelijan pyytämää asiakirjaa olemassa. Asiakirjapyynnön käsittelyyn kului aikaa runsaat kolme kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kaupunki ei ollut mainituilta osin menetellyt viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa edellytetyin tavoin. 

Kantelijan asiakirjapyyntö liittyi kaupungin ratkaisuun muuttaa julkaisukäytänteitään siten, että toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla vain julkisten asiakohtien osalta. Salaisten asiakohtien osalta salassapidon peruste ja päätöksen otsikko julkaistaan kokouksen jälkeen laadittavan päätösluettelon yhteydessä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kunnalle kuntalaissa säädetyn tiedottamisvelvollisuuden mukaista olisi, että vaikka esityslistaa tai pöytäkirjaa ei yksittäisen asian osalta julkaistaisi verkossa, asian otsikossa asiaa kuvattaisiin siten, että yleisöllä on otsikon perusteella mahdollisuus halutessaan pyytää siitä lisätietoa.