Hyppää sisältöön

Käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1378/1/2010
Antopäivä: 26.3.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelijan etuushakemusten käsittelyajat olivat Kelassa viipyneet kahdeksasta kuukaudesta vuoteen. Kelan selvityksen mukaan tämä johtui kyseiseen tapaukseen sekä Kelan toimintaan yleisemminkin liittyvistä syistä. Kantelijan tapauksessa käsittelyaikoja oli erityisesti viivästyttänyt se, että hänelle oli ensin puutteellisin perustein annettu päätös Suomen sosiaalilainsäädännön soveltamisesta häneen. Tämä virheellinen ja sittemmin poistettu päätös oli aiheuttanut viivästyksiä muiden hakemusten käsittelyssä. Yleisinä syinä asiaa käsitelleet Kelan yksiköt esittivät hakemusruuhkan, kansainvälisten asioiden erityispiirteet ja haastavuuden sekä epätietoisuuden tarkoituksenmukaisista menettelytavoista.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolain (434/2003) ja sen taustalla olevan perustuslain 21 §:n vaatimukset oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja hyvästä hallinnosta edellyttävät viranomaisen mitoittavan ja muutoinkin järjestävän toimintansa niin, että laadukas palvelu- ja toimintakyky säilyy myös haastavissa ja poikkeuksellisissakin oloissa. Toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen kuuluu myös riittävien ohjeiden antaminen asiakastyötä tekeville sekä palvelujen asianmukaisen toteutumisen valvonta. Tämä velvollisuus on korostunut organisaatiossa, jonka päätöksillä on keskinäistä vaikuttavuutta ja jotka koskevat perustuslailla turvattua perustoimeentuloa ja muuta sosiaaliturvaa.

Koska asiaa käsitelleet yksiköt olivat ilmoittaneet jo aloittaneensa kantelun esiin tuomien ongelmien käsittelemisen, apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi velvoittaa Kela esittämään selvitystä niistä parannustoimenpiteistä joihin kyseisten epäkohtien johdosta oli ryhdytty tai aiottiin ryhtyä.