Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin menettely syyteoikeudeltaan osin vanhentuneessa asiassa

Diaarinumero: OKV/159/31/2023
Antopäivä: 15.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen tämän menettelystä syyteoikeudeltaan vanhentuneen syytekohdan sisältäneessä rikosasiassa. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjäoikeuden puheenjohtajana toiminut käräjätuomari oli käsitellyt syyteoikeudeltaan vanhentunutta rikosta käräjäoikeuden pääkäsittelyssä ja tuominnut vastaajan siitä. Lisäksi käräjätuomari oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa asiassa haaste laissa säädetyllä tavalla viipymättä. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lähtökohtaisesti luonteeltaan vakava ja sijoittuu tuomarin tehtävien ydinalueelle eli lainkäyttöratkaisun tekemiseen. Lisäksi hän totesi, että rikosasian käsiteltäväkseen saavan käräjätuomarin virkavelvollisuuksiin kuuluu pyrkiä huolehtimaan siitä, että asiassa haaste annetaan niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista antaa tiedoksi vastaajalle ennen syytettä koskevan rikoksen syyteoikeuden vanhentumista.

Vastaajan avustajana asiassa toiminut asianajaja ei ollut käräjäoikeuden tuomiosta vastaajan puolesta valittaessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että hänen päämiehensä oli käräjäoikeudessa tuomittu syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta. Oikeuskansleri oli saattanut avustajan apulaisoikeuskanslerin sijaisen käsiteltävänä olleesta tuomarin menettelyä koskeneesta asiasta ilmi tulleen menettelyn Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan tutkittavaksi. Valvontalautakunta oli arvioinut asianajajan menetelleen huolimattomasti ja siten hyvän asianajajatavan vastaisesti. Se antoi asianajajalle huomautuksen.