Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin menettely riita- ja rikosasioiden käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/3465/31/2021, OKV/1536/31/2022, OKV/1538/31/2022, OKV/76-78/31/2023 ja OKV/950/31/2023
Antopäivä: 19.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus käsitys

Apulaisoikeuskansleri antoi Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen useista tämän tekemistä virheistä lainkäyttötoiminnassa. Käräjätuomari oli käsitellyt rikosasioita kokoonpanossa, joka ei ollut päätösvaltainen; hän oli tuominnut vastaajan laissa säädettyä määräaikaisen vankeusrangaistuksen vähimmäispituutta lyhyempään ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja määrännyt sitä koskevan koeajan laissa säädettyä vähimmäiskestoa lyhyemmäksi; hän oli menetellyt riita-asiassa virheellisesti todistajanpalkkiovaatimuksen käsittelyssä; ja hän oli ottanut rikosasiassa virheellisesti huomioon oikeudenkäyntiaineistoa, jota ei ollut esitetty pääkäsittelyssä.

Apulaisoikeuskansleri myös kiinnitti saman käräjätuomarin huomiota aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamista koskevan sääntelyn ja vapaudenmenetysajan vähentämistä koskevan sääntelyn noudattamiseen. Apulaisoikeuskansleri saattoi lisäksi käräjätuomarin tietoon esittämänsä näkemykset rikosasian asianmukaisen valmistelun ja yhtäjaksoisen pääkäsittelyn tärkeydestä sekä esittämänsä näkemyksen, että käräjätuomarin käsiteltävänä ollut riita-asia olisi sen laadusta ja laajuudesta riippumatta tullut kyetä käsittelemään tapahtunutta joutuisammin.

Käräjätuomarin menettely ilmeni hovioikeuden oikeuskanslerille tekemistä valvontailmoituksista. Apulaisoikeuskansleri totesi, että tapahtuneita virheitä voitiin yleisesti luonnehtia sellaisiksi, joita voi tapahtua epähuomiossa suuren työpaineen alla. Saadun selvityksen perusteella kyse oli käräjätuomarin huolimattomuudesta lainkäyttötoiminnassa. 

Apulaisoikeuskansleri toi esille, että käräjätuomarin tekemien virheiden ja laiminlyöntien sekä niistä aiheutuneiden laillisuusvalvonnallisten toimenpiteiden lukumäärä ja vakavuus olivat poikkeuksellisia. Apulaisoikeuskansleri korosti käräjätuomarin tehneen sellaisia menettelyvirheitä, jotka oikeuskanslerin ratkaisukäytännössä ovat vakiintuneesti johtaneet tuomarille annettavaan huomautukseen. Käräjätuomarin menettelyvirheet olivat monilta osin kohdistuneet tuomiovallan ydinalueelle ja hänen menettelynsä oli monilta osin ollut omiaan varsin vakavasti vaarantamaan luottamusta tuomitsemistoiminnan asianmukaisuuteen. Käräjätuomarin menettely ei selvityksen perusteella kuitenkaan ollut esimerkiksi aiheuttanut vastaajille haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia.