Hyppää sisältöön

Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Diaarinumero: OKV/18/20/2015
Antopäivä: 25.5.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeusministeriö pyysi lausuntoa käräjäoikeusverkoston kehittämistä pohtineen työryhmän mietinnöstä. Työryhmä oli ilmoittanut tavoitteenaan olleen vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jotta työt ja resurssit voidaan jakaa tehokkaammin ja tasaisemmin. Oikeuskansleri totesi, että tavoite oli sinänsä kannatettava ja käräjäoikeuksien osaamisen vahvistaminen isompia yksiköitä perustamalla toiminnallisesti perusteltua. Kyseisenlaista käräjäoikeusverkoston rakenteellista kehittämistä oli merkittävässä määrin jo tehtykin.

Toimeksiantonsa mukaan työryhmän oli tullut ottaa työssään huomioon kansalaisnäkökulma ja maantieteelliset näkökohdat. Oikeuskanslerin arvion mukaan käräjäoikeuksien toimintojen voimakkaasta keskittämisestä suurimpiin kaupunkeihin on odotettavissa haittoja muun ohella oikeuspalveluita tarvitseville ihmisille. Alioikeuksien keskittäminen muutamiin suurimpiin kaupunkeihin tulee todennäköisesti vaikeuttamaan asianajopalveluiden saamista seuduilla, joista käräjäoikeudet lakkautettaisiin. Lisäksi toimintojen keskittäminen lisää valtionkin kustannettaviksi tulevia matkakuluja, joiden määrää ei ole kyetty arvioimaan. Etenkin jos työryhmän esityksessä toimintaan jääviksi kaavaillut käräjäoikeuksien sivukansliat aikaa myöten lakkautetaan muun ohella niiden johtamiselle aiheuttamien haasteiden vuoksi, jäisi useita maakuntia ja verraten suuriakin kaupunkeja oikeudenhoidon reuna-alueiksi. Etäisyydet muodostuvat suurimmiksi alueilla, joilla myös liikenneyhteydet ovat huonoimmat.

Työryhmän mietinnössä todetuin tavoin alioikeuksien tulee olla kooltaan sellaisia, että ne kykenevät tuottamaan laadukasta oikeusturvaa ja että riittävä yleis- ja erityisosaaminen niissä voidaan varmistaa. Oikeuskansleri totesi aiheellisesti voitavan kuitenkin kysyä, edellyttääkö käräjäoikeuden osaamisen takaaminen todella aivan niin suurien yksiköiden perustamista kuin työryhmä äärimmillään on esittänyt. Oikeuskanslerin huomiota herätti tältä osin erityisesti työryhmän ehdotus Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon käräjäoikeuksien yhdistämisestä alueeltaan huomattavan suureksi, väestöpohjaltaan runsaan 566 000 asukkaan, alioikeuspiiriksi. Käräjäoikeuden suuri koko ei työryhmän mietinnön liitteestä ilmenevien käräjäoikeuksien käsittelyaikatietojen perusteella näyttänyt ainakaan sellaisenaan johtavan myöskään asioiden lyhyisiin käsittelyaikoihin. Oikeuskanslerin mielestä jatkovalmistelussa saattaisi olla aiheellista pyrkiä vielä tarkemmin selvittämään, saavutetaanko hyvin pitkälle menevällä käräjäoikeuksien yhdistämisellä todella sellaisia hyötyjä, että se on perusteltua siitä aiheutuviin haittoihin nähden.