Hyppää sisältöön

Kantelut olisi tullut käsitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/2050/1/2017
Antopäivä: 20.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu valtiovarainministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi aluehallintoviraston tietoon perustuslaissa ja hallintolaissa säädetyn velvollisuuden käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan vammaispalvelujen tarpeen selvittämiseen ja järjestämiseen liittyvien kanteluiden käsittely aluehallintovirastossa oli kestänyt lyhimmillään noin 12 kuukautta ja pisimmillään noin 14 kuukautta. Keskimääräinen käsittelyaika virastossa oli 8,4 kuukautta, ja sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluille viraston tulossopimuksessa määritetty käsittelyaika oli 8 kuukautta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kanteluiden käsittelyn voitiin arvioida vaatineen tavanomaista suuremman työmäärän, koska kantelija oli toimittanut kanteluihinsa paljon lisäkirjoituksia ja -selvityksiä ja koska kantelut olivat sisältäneet erilaisia selvittämistä vaativia kysymyksiä. Apulaisoikeuskansleri ei kuitenkaan voinut katsoa käsittelyn viipymisen olleen selvästi aiheellista, kun hän arvioi asiaa yksittäisen hallinnon asiakkaan oikeuksien ja toisaalta viranomaisen lakisääteisten velvoitteiden näkökulmasta. Kanteluissa oli kysymys kantelijan oikeuksien turvaamisesta ja niiden käytännön toteutumisesta hänen palvelujensa järjestämisessä.